Årsmøteuttalelse fra Ivgu Sámesearvi, 24.05.23:

Årsmøtet i Ivgu Sámesearvi/Lyngenfjorden sameforening er gjort kjent med Troms Kraft sine planer og anbefalinger om å etablere vindkraftverk ved Stuorraoaivi, sør-øst for E8 i Skibotndalen, samt planene om å arbeide videre med etablering i Kåfjord kommune.

Årsmøtet i Ivgu Sámesearvi stiller seg negativ til disse planene. Området er reindriftsområde benyttet av Helligskogen reinbeitedistrikt. Utbygging av vindkraft vil medføre bl.a. tap av arealer og gjøre det vanskeligere å drive reindrift.

Området er også lett tilgjengelig frilufts- og rekreasjonsområde brukt både sommer og vinter. Skibotndalen er et verdifullt og mye brukt friluftsområde av både lokalbefolkning, turister og andre. Vindkraftområdet vil være synlig fra andre deler av Skibotndalen og vil bli berørt av bl.a. lyd- og lyssforurensing. Dette vil også påvirke Nordlysturismen som er stor i området.

Fiskevann like ved området «S1 Stuorraoaivi» vil tape verdi og sannsynligvis ikke lenger benyttes som friluftsmål ved utbygging. Dette gjelder bl.a. Luhčajávri, Luhčajávrrit og vannene i Lávkavággi.

Skibotndalen er et verdifullt og mye brukt friluftsområde av både lokalbefolkning, turister og andre. Vindkraftområdet vil være synlig fra andre deler av Skibotndalen og vil bli berørt av bl.a. lyd- og lyssforurensing.

Vi oppfordrer politikerne i kommunen til å si nei til tiltaket og spare nature til de kommende generasjoner. Tillatelse til utbygging av vindkraftindustri i et mindre område, kan i neste omgang brukes som argumentasjon for utvidelse, da det allerede er etablert vindkraft, slik som på f.eks Vannøya med Fakken og nå det planlagte Fakken II.

Ved å si nei til videre gang i konsesjonsprosessen vil man unngå å bruke ressurser på unødvendige og kostbare prosesser.