Oppdrettsselskapet KIME Akva AS har søkt Senja kommune om midlertidig dispensasjon fra kystsoneplanen for på kunne drive oppdrett av torsk på Årnesgrunnen ved ytre Årnes. Dette stedet er lokalisert nord i Gisundet, på grensen til Malangen. Og hva er en midlertidig dispensasjon…? Det uttrykket har vi aldri hørt før!

Administrasjonens saksbehandling er under enhver kritikk med store feil og mangler, både faglig, faktisk og formelt! Det er vårt håp at de folkevalgte har innsett dette, og behandler saken deretter.

Det vi reagerer på, er saksbehandlingens totale fravær av saklig informasjon og drøfting om konsekvenser for naturmiljøet i sjøen og strandsonen i oppdrettsområdet, og i Gisundet som helhet. Dette er en særdeles uprofesjonell måte å framstille saken på, og ditto uforståelig at de folkevalgte i det hele tatt vil ta en så partisk, ubalansert og ensrettet sak opp til behandling. Som vi tidligere anførte i et avisinnlegg, virker det som rådmannen har skrevet saken «med påholden penn» fra nevnte oppdrettsselskap.

Her er en oversikt over hvilke konsekvenser torskeoppdrett i åpne merder vil få for naturmiljøet og lokale villfiskbestander:

Rømt torsk: Rømt oppdrettstorsk vil forårsake genetisk påvirkning av vill torsk ved gyting. Den rømte fisken vil også spre sykdommer til villfisken.

Vill torsk: Årnesgrunnen er et kjent gyteområde for vill torsk. Kvaliteten på fisken blir forringet ved inntak av store mengder fiskefór, og ikke egne seg som matfisk (jf. diverse oppslag i media om dette den senere tid). Også torskens vandringsmønster vil kunne bli påvirket.

Legemidler: Det er vanlig å bruke store mengder legemidler, spesielt antibiotika, i oppdrettsmerder i forsøk på å kurere syk fisk. Dette vil ramme den ville torsken i området rundt merdene. Legemidlene blir også tatt opp i ulike organismer som lever i sjøen og blir absorbert i næringskjeden.

Sykdom: Det er en kjent sak at det jevnlig oppstår sykdommer blant oppdrettsfisk, forårsaket av bakterier, virus og parasitter. Vill fisk som oppholder seg rundt merdene, vil selvsagt også bli infisert av sykdommer.

Forrester og ekskrementer: Fórrester og ekskrementer fra fisken vil legge seg på havbunnen under merdene. Her beiter villfisken, og vil få i seg dette «svineriet». Vi jobber for å bevare naturmiljøet og de lokale fiskebestandene uten ytre påvirkning fra torskeoppdrett. Vi er ikke i mot oppdrett av torsk og annen fisk, men krever at det skal foregå i lukka anlegg.

Kommunestyret i Balsfjord kommune vedtok tidligere denne måneden å si nei til fiskeoppdrett i åpne anlegg i Malangen. Vi ber Senja kommunestyre om å gjøre det samme for Årnesgrunnen, og i Malangen for øvrig.