I sitt innlegg 12. august i Klassekampen klargjør Rødts leder Bjørnar Moxnes at han ikke skiller på begrepene førstebruk og førsteslagsstrateg i atomvåpendebatten, og sier seg enig i at Nato snarest må etablere en ikke-førstebruk-doktrine der alliansen garanterer å avstå fra å være først ute ( «no-first-use») med å bruke atomvåpen.

For den eldre generasjon som jeg tilhører, som har fulgt lenge med i atomdebatten, er det imidlertid en historisk betydelig forskjell på begrepene førstebruk og førsteslag. Førstebruk (og førstebruksdoktrine) er et enklere ord nøye koplet til avskrekking, mens førsteslag er et ord med mer omfattende assosiasjoner som førstelagsevne, terrorbalanse, stjernekrig og rakettskjold.

Dermed vil Moxnes sitt begrep Natos førsteslagsstrategi lett feilaktig oppfattes som en strategi for å oppnå førstelagsevne, noe Nato meg bekjent aldri har hatt. Jeg tror Moxnes vil gjøre klokt i å være seg svært bevisst begrepsbruken for å oppnå maksimal innflytelse i atomvåpendebatten.

Moxnes sin uttalelse at Nato står i veien for Norges tilslutning til FNs forbud mot atomvåpen er fremdeles uklar, det vil jo for mange tolkes som at Norges Nato-medlemskap må opphøre før vi kan slutte oss til forbudet. Sitatene fra Jens Stoltenberg og Ine Eriksen Søreide som Moxnes fremhever sier imidlertid ingenting om dette, kun at de er imot en slik tilslutning. I UDs utredning av forbudstraktaten datert 09.10.2018 (under Solbergs regjering) står det følgende: «Forbudstraktaten står derfor ikke folkerettslig i motstrid til Atlanterhavspakten». Dokumentet «Nato, Norge og kjernevåpen» av Cecilie Hellestveit og Kjølv Egeland (november 2020) gir ytterligere gode argumenter for at et norsk nei ikke er i strid med norsk Nato-medlemskap.

Overdreven frykt for konsekvensen av å tråkke USA på tærne er nok en sterkere grunn til Norges lunkne holdning enn frykten for at et nei vil være i strid med Norges forpliktelser som Nato-medlem. Et norsk og svensk nei vil bidra til press på Natos førstebruksdoktrine, og et Nato-nei til førstebruk vil forhåpentligvis kunne bidra til ytterligere atomvåpennedrustning internasjonalt.