Gå til sidens hovedinnhold

Naturvernforbundet liker det ikke - men lokal forvaltning fungerer!

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Forleden ble NINA-rapport 1887 med vurdering av ordningen for lokal forvaltning av motorisert ferdsel i utmark publisert. Den beskriver forvaltningen i to kommuner, Trysil og Tydal, som både saklig, grundig, bevisst og lite konfliktfylt. Naturvernforbundet er raskt ute med å slakte rapporten som utilstrekkelig og mangelfull. Kritikk – og i økende grad også rettsliggjøring – av lokal forvaltning ser ut for å være en økende trend fra store naturvernorganisasjoner med liten forankring utenfor storbyene. Det er en reell trussel for lokaldemokratiet!

Utmarkskommunenes Sammenslutning USS har helt siden stiftelsen i 1996 arbeidet for lokal forvaltning av motorisert ferdsel i utmark. På 2000-tallet var det flerårige forsøksordninger i flere av våre medlemskommuner og interessen for lokal forvaltning var stor. USS tar ikke stilling til mer eller mindre bruk av motorkjøretøy i utmark men arbeider for at avveininger og vedtak om dette gjøres best lokalt.

Lokal forvaltning av motorisert ferdsel i utmark ble innført av regjeringen i 2015, til tross for sterke protester mot det noen predikerte ville bli «råkjør over hvite vidder». Rammeverket har fra innføringen av lokal forvaltning lagt tydelige og til dels stramme føringer for forvaltningen, noe USS hele veien har uttrykt støtte til. USS har også bidratt med fyldige innspill til regjeringens veileder for forvaltningen.

Så viser det seg at også i denne saken er kommunene ansvarlige forvaltere av egen utmark. Noen kommuner har forbud mot skuterkjøring, mens i flere nordnorske kommuner er skuter et helt nødvendig fremkomstmiddel for å kunne bo og livnære seg. Det sier noe om det mangfoldet og diversiteten som er i landet vårt, og som gjør at lokal kunnskap og beslutningsmyndighet er å foretrekke fremfor statlig overstyring. Også når det gjelder rekreasjonskjøring – som betegnende nok flere motstandere har omdøpt til «fornøyelseskjøring».

Det er dessverre en utbredt holdning hos «de som sitter langt unna» å sette likhetstegn mellom kommunal råderett og «fritt-fram-politikk». Lokaldemokratiet er grunnsteinen i et levende demokrati og ble grunnlovsfestet i 2016 - det kan synes som betimelig. Vi opplever manglende respekt for den jobben som ansvarsbevisste lokalpolitikere rundt i Norge gjennom generasjoner har gjort med å forvalte naturen slik at vi har ett av verdens flotteste natur- og kulturlandskap. Lokalpolitikere er bevisste naturforvaltere!

USS opplever det som både forstemmende og konfliktskapende at Naturvernforbundet og andre miljøvernorganisasjoner til stadighet uttrykker mistillit til lokaldemokratiet og lokal forvaltning. Å kritisere fagrapporter som har annet utfall enn man ønsker eller å føre politikken inn i rettsapparatet er dessverre en økende trend som verken demokratiet eller naturmangfoldet er tjent med!

Kommentarer til denne saken