Hvorfor er jernbanehistorien er helt fraværende i mediebildet? Allerede i 1880 åra ble det lansert tanker om at Nord-Norgebanen (NNB) var en sak å kjempe for. Hvilke interesser er det som bremser og ikke vil ha tog i Nord? Hva er motivene bak en lang 140-årig nei-historie til tog i vår landsdel? Fra sør er det et hav med motvilje og argumenter mot NNB. Men hvorfor ble da Bergensbanen, Sørlandsbanen, Jærbanen, Trønderbanen, Dovrebanen og banene på Østlandet bygd, når det er så dyrt og vanskelig? Banene i sør ble bygd uten oljeinntektene. Tenk på hva jernbanen har betydd for for næringslivet i regioner som har vokst fra små bygdesamfunn til store sentra.

I dag vet vi hvilke politiske partier som er for og imot. Så leser vi av partiprogrammene at; SV vil realisere banen, Rødt vil jobbe for banen, FRP vil legge til rette for jernbane, Venstre vil realisere jernbane, Arbeiderpartiet vil utallige ganger utrede banen, som en del av en nasjonal transportplan, og vil ikke love å starte utbygging de neste 20 åra. Utredningspartiet. Den 15. juni i år stemte de imot bane i Stortinget. Også Høyre vil stadig ha flere utredninger. Høyre er tydelig mot bane, for vanskelig og dyrt i vår landsdel. Vil som nevnt heller utrede flere transportløsninger. Hvor mange transportløsninger trenger vi? Det andre utredningspartiet. KrF mener utbygging av jernbanen er urealistisk og for dyrt, går utover baneprosjekt i sør, og at stortingsvedtaket om. utbygging ikke er miljø og klimavennlig. Mot bane i nord. MDG støtter utbygging av bane, vil ha brubane på påler. SP støtter en utbygging som kan skje utenfor nasjonal transportplan. Viljene er der, men er realitetshandlingene kokt opp av valgflesket?

Stortinget sa ja til å sette i gang med arbeidet med å realisere Nord-Norge banen med 56 mot 30 stemmer. Knut Arild (KrF) er du lojal mot stortingsvedtaket og har du begynt på jobben med arbeidet for å realisere Nord-Norgebanen? I dag kan vi følge med og dokumentere om dette stortingsvedtaket bare er luftslott? Hvilke interesser vil motarbeide vedtaket?

Det samlede CO₂ i Norge i 2019 var 42,2 millioner tonn. Statistisk sentralbyrå (SSB) oppgir at CO₂-utslipp fra veitrafikk utgjorde 20 % av de samlede utslipp. O, 1% av det samlede Co₂-utslipp kom fra jernbane. I 2021 er det enda flere farlige vogntog med giftig utslippsgasser. Hvorfor er det så stille om dette?

Forstår det også slik at vi i nord skal vente på ny teknologi, førerløse veitransporter osv. Hvor lenge skal vi vente? Er ikke 140 år nok? Og hvor lenge skal varene vi trenger, transporteres av kjøretøy med unødvendig høye CO₂- utslipp?

Forstår det slik at Erna Solberg, mener det er for vanskelig, for dyrt, umoderne, ikke lønnsomt og for få mennesker som bor her. Vi er en del som tenker hvorfor du har dette perspektivet på jernbanebygging i Nord-Norge? Er du imot at fisken vi selger skal komme hurtig og fersk til kundene i Europa, 500 mill. mennesker? Skal ikke næringslivet få optimal pris for fisken? Skal ikke næringslivet få hurtigst mulig tilgang på reservedeler, halvfabrikata, råvarer o.l.? Skal det ikke produseres såpa, majones, leker og elektronikk i Nord-Norge? Skal transporttid og -kostnader kvele næringslivsaktører. 500 mill. potensielle kjøpere i EU venter.

Hvorfor skal nesten alle varene vi trenger i nord sendes med farlige trailere, og hvor mange unge liv er ofret? Vil dette fortsette så lenge leverandørene i sør og nord ikke har andre alternativer? Trailertransporter er ikke bærekraftig i dag og vil ikke bli det i framtiden heller. Om vinteren blokkerer de veiene med utforkjøringer og brekkasjer som foringer verdien på varene. Forsinkede varer medfører verditap. Dekkene til veitransporten avgir store mengder med mikroplast. Det meste av pålegget, frukt, grønt og annet vi spiser er ikke bærekraftig her i nord, det er langreist fra sør, langreist med ikke- fornybare fossiler.

Og hvorfor har vi ikke hørt at mange politikere nevner CO₂-gevinsten med togtransport?

De snakker om reduksjon av CO₂-utslipp med mange andre alternativer, det er de faktisk god til. Mange forslag blir nevnt, men de er tause om at Nord-Norgebanen kan være en god bidragsyter til nettopp å redusere CO₂- utslippene.

Det legger vi godt merke til, og vi tenker hvorfor gjør du ikke det? Et eksempel er den ferske klimameldingen hvor Nord-Norgebanen ikke er nevnt? Hvorfor? Eller er det noen politikere som har et pedagogisk problem? Beklager å registrere at ingen fra nåværende regjering nevner tog som alternativ å oppnå store gevinster for et bedre klima i mange Tv-debatter, intervjuer og sentrale hovedstadsmedier. Hvorfor?

Tog gir bedre luft til å løfte næringslivet.

La meg få lov å komme med eksempler på hvordan til og med gamle tog med dieseldrift, kan gi lønnsom samfunnsøkonomi, som det ikke er mulig å tallfeste. I tillegg til de helsemessige gevinstene med togtransport er togreise bærekraftig og en klimavinner, som dessverre hovedstadsmediene ikke har prioritert. Reduksjon av CO₂ i forhold til varetransport på vei, her taler vi om dieseltrailere.

Den store matvaregrossisten ASKO overførte sin varetransport på strekningen Trondheim – Bodø fra vei til jernbane. Dette ble gjort i samarbeid med CargoNet, Nova Sea og Meyership. Strekningen ble frigjort for 13000 trailere. Reduksjon av 6000 tonn C02-gass bare på denne veistrekningen.

Dette var mellom dieseltog og trailere, men hvis Nordlandsbanen blir elektrifisert vil naturligvis reduksjonen bli enda større. Er det overhode planer om å elektrifisere den?

I tillegg vil trolig også vedlikeholdsutgiftene på veien reduseres og færre alvorlige ulykker. Brekkasjer på varer. Trafikkulykker er en stor kostnad, ikke bare for den enkelte berørte, men også for samfunnet. Kostnader som det ikke er mulig å tallfeste. Lastebiler hører også hjemme i produksjonskjeden også som et tillegg til toget. Men kan aldri måle seg med effektivitet på tid med toget. Så for næringslivet og industrien vil det nå og i framtidens hurtige og effektive godstog være kvalitetsverktøyet for det grønne skiftet.