Gå til sidens hovedinnhold

Når media forkludrer tallene om vedlikeholds-penger i Troms og Finnmark

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Under overskriften «har kuttet 20 millioner til vedlikehold av fylkesvegene hvert år», sak i Nationen og resirkulert i Nordlys, på nett 10.5. framsettes det påstand, om at Troms og Finnmark fylkeskommune har kuttet i vegvedlikeholdet med 10 prosent siden 2019. Dette er ikke riktig!

Som fylkesråd for samferdsel i Troms og Finnmark fylkeskommune er dette tall og størrelser jeg ikke kjenner igjen. Og det kunne vært greit, både for leserne sin del, men ikke minst for avisa Nationen og Nordlys, at saken hadde vært underbygd med faktiske tall og henvisninger .

Gamle Finnmark

Fylkestinget i Finnmark reduserte i behandlingen av Handlingsprogrammet for fylkesveg 2019-2022, budsjettrammen til vedlikehold av fylkesvegene fra 59 mill. kroner til 30 mill. kroner. Flere strekningsvise utbedringer ble i samme periode gjennomført innenfor investeringsprogrammet. Dette er prioriteringer og valg som tidligere Fylkesting i Finnmark må stå for.

Gamle Troms

For Troms sin del ble det i 2017 brukt 233 mill. kroner til vedlikehold av fylkesvegene, inkludert 112 mill. kroner til dekkelegging. I 2018 var dette tallet 220 mill. kroner, herav 103 mill. kroner til dekkelegging. Og i 2019 brukte man 264 mill. kroner til vedlikehold, inkludert 192 mill. kroner til dekkelegging.

Troms og Finnmark

I 2020 ble det tilsammen brukt 264 mill. kroner til vedlikehold av fylkesvegene i Troms og Finnmark. Av dette 128 mill. kroner til dekkelegging. Men, dette er ikke hele bildet.

I tillegg til vedlikeholdsmidlene og dekkelegging, er det i 2019 og 2020 brukt om lag 125 mill. kroner på oppgradering og sikkerhetsutbedringer i fylkesvegtunneler i Troms. Fylkeskommunen legger opp til å bruke ytterligere 1 000 mill. kroner, altså en milliard, på oppgradering av fylkesvegtunneler i perioden 2021-2024.

I økonomiplanen for Troms og Finnmark fylkeskommune, perioden 2021-2024, vil man raskt kunne lese seg fram til at budsjettrammen til drift, vedlikehold og forvaltning av fylkesvegnettet i Troms og Finnmark (i 2021 kroner) er på over 1 000 mill. kroner hvert år i perioden. Altså, over 4 milliarder på fire år. Fylkesvegnettet er mer enn asfalt. Det er også tuneller og bruer

Isolertsett i 2021 har Troms og Finnmark et dekkeleggingsprogram hvor det skal asfalteres for 300 mill. kroner på fylkesvegene. Vi har i tillegg innarbeidet 23,6 mill. kroner ekstra i vegbudsjettet for 2021, til investeringstiltak på viktige næringsveger. Og utløser med dette 11 mill. kroner i statlige midler til disse prosjektene.

Men det er et stramt fylkesvegbudsjett i Troms og Finnmark, der det må gjøres mange tunge prioriteringer. En av grunnen til dette er at man må dekke store kapitalutgifter knyttet til investeringer i store og kostbare investeringsprosjekt. De store investeringene finansiert på lån som er vedtatt og gjennomført i perioden 2013-2019 er regninger fylkeskommunen må betale på i mange tiår fram i tid.

Slik saken fremstilles kan det leses som om det er dagens fylkesråd som har stått for å kutte i vegvedlikeholdet mange år tilbake i tid. Fylkesrådet i Troms og Finnmark tiltrådte formelt 1.1.2020, og har fra den dato styrt basert på de rammer og budsjetter vi er gitt. Med en rødgrønn regjering har vi store forventinger til bedre kår for fylkeskommunen. Inntil et regjeringsskifte, bruker vi de pengene vi kan på vårt fylkesvegnett.

Kommentarer til denne saken