Hva gjør det med oss ansatte når arbeidsgiver så tydelig viser at han ikke har tillit til oss? Hva gjør det med vår arbeidsglede, vår effektivitet, vår evne og mulighet til å gjøre en best mulig jobb for våre brukere og vår arbeidsmoral? Hva gjør det med vår tillit til arbeidsgiver?

Manglende tillit i bedriften går ut over kundene, de ansatte, arbeidsgiver, brukerne og til syvende og sist bedriften sjøl. Det er elementært, dette vet vi alle. Derfor er det ille å være vitne til at regjeringen, som egentlig ivrer etter å styre staten som en bedrift, ikke har tillit til egne ansatte. Ikke har tillit til sine egne virksomheter. Hvorfor skulle de ellers svekke statlige organer ved å kutte i budsjetter og sette ut statlige tjenester til private aktører?

Koronapandemien har vist oss at vi trenger en sterk offentlig sektor. Vi trenger robuste etater som er i stand til å ivareta brukerne på en god måte, spesielt når krisa oppstår. En statlig sektor som må være der, til alles beste, alltid. Vi trenger et trygt, solidarisk samfunn, og da må vi ha en sterk stat. Når krisa oppsto i fjor vår, da så vi hvor sårbare vi er blitt. Når NAV ikke er i stand til å håndtere mange dagpengesøknader, når helsevesenet ikke er rustet til å ta imot mange syke og når Folkehelseinstituttet er barbert til et minimum, for å nevne noen eksempler. Når oppsplitting og privatisering gir dårligere tjenester og slitne ansatte, da har vi ikke lenger et trygt, solidarisk samfunn.

Vi trenger en regjering som er sin arbeidsgiverrolle bevisst og har tillit til sine ansatte. En regjering som forsvarer fellesskapet. Vi trenger en regjering som bygger opp og ikke ned, som styrker alle de etatene som bidrar til det gode liv for oss alle. Vi har ikke råd til å bygge ned samfunnskritiske institusjoner, svekke statlig beredskap eller kvitte oss med fagfolk.

Det siste året har gitt de statlige etatene sin arbeidsgiver, altså regjeringen, mange dyrekjøpte lærdommer. Men har sjefen lært? Har den manglende tilliten til egne ansatte snudd? Jeg tror dessverre ikke det. Heldigvis er det valg til høsten.