Sammenslåingen av GIEK og Eksportkreditt Norge, som næringslivet har ventet på, ble gjennomført 1. juli 2021. Det har vært regjeringens formål med sammenslåingen at tilbudet skal bli mer effektivt og enklere for bedriftene.

Hvor viktige disse ordningene er for det eksportrettede næringslivet, synliggjøres av tallene.

Ved utgangen av 2020 var det totalt utestående garantier for ca. 75 milliarder kroner under de ordinære garantiordningene, og lån for 51 milliarder kroner under eksportkredittordningen.

For Troms og Finnmark sin del, som har en stor andel sjømatnæring, sier det mye at sjømatnæringen har hatt en eksportvekst på over 90 prosent de siste ti årene, noe som speiler seg i en kraftig eksportvekst for Troms og Finnmark som fylke, med 19 milliarder i eksport i 2020, ifølge tall fra Menon og SSB. Og i Troms og Finnmark er det nettopp bedrifter særlig innenfor oppdrett og sjømat som de siste par årene har dratt nytte av tilbudet som Eksfin nå har ansvaret for.

Et eksempel på hvordan de statlige finansieringsordningene i Eksfin kan være med og bidra i denne utviklingen, er lånegarantien på 800 millioner kroner som ble stilt for å realisere oppdrettsselskapet Norway Royal Salmons bygging av et klimavennlig offshore oppdrettsanlegg utenfor Kvaløya i Tromsø.

Og nå blir det enda enklere for næringslivet i Troms og Finnmark å søke om finansiering ved å forholde seg til kun én part fra staten. Med sammenslåingen av GIEK og Eksportkreditt til Eksfin får vi et mer effektivt virkemiddelapparat som kan bidra til mer verdiskapende eksport fra både store og små bedrifter, og til nødvendig omstilling og flere grønne løsninger.

For næringslivet i Troms og Finnmark sin del ser vi absolutt potensial for enda mer verdiskapende eksport. Og vi ser at samspillet mellom fremtidsrettede bedrifter og et enkelt og effektivt virkemiddelapparat kan være en viktig nøkkel for å forløse det. Med Eksfin ser vi mot fremtiden.

Og så vet jeg at mange bedrifter har vært opptatt av at tilbudet som GIEK og Eksportkreditt Norge har hatt ansvar for videreføres i Eksfin. Det har regjeringen sørget for. Gjennom forvaltning av 9 aktive låne- og garantiordninger – to av dem midlertidige pandemiordninger – skal Eksfin jobbe både med bedrifter som kjenner dem godt fra før, og med bedrifter som ikke har brukt tilbudet så mye tidligere.

Eksfin kan gi finansiering til kjøpere av norske eksportvarer. I tillegg har Eksfin flere tilbud direkte til norske bedrifter som skal eksportere, for eksempel garantier for lån til norske bedrifter som gjør eksportrelaterte investeringer i Norge. Et annet eksempel er garantier for lån som norske eksportører bruker som arbeidskapital i produksjonstiden for varer og/eller tjenester som er tilknyttet konkrete eksportkontrakter. Eksfin kan også tilby norske eksportører kortsiktig kredittforsikring til enkelte land hvis de ikke får slik forsikring fra private forsikringsselskaper. Både store og små eksportører i alle næringer kan søke Eksfin om finansiering.

Eksportkreditt Norge og GIEK har bygget opp gode relasjoner, nettverk og kompetanse om norsk næringsliv, og Eksfin vil fortsette arbeidet med å øke kompetansen om nye næringer og nye bedrifter. Maritim sektor og offshorerelaterte næringer har generelt utgjort en betydelig andel av eksportørene som tradisjonelt har benyttet seg av tilbudet. Den senere tid har det også vært et økende omfang av søknader fra andre næringer, som f.eks. fornybar energi, forsvarsindustrien, havbruk og en rekke fastlandsindustrier.

Regjeringen er opptatt av å gå sammen med næringslivet for å se mulighetene for å øke eksporten fra Norge.

Etableringen av Eksfin er en del av regjeringens eksportsatsing sammen med opprettelsen av Eksportstrategirådet. Eksfin blir en viktig samarbeidspartner for små og store bedrifter over hele landet.

Jeg er glad for at sammenslåingen nå er et faktum. For Venstre har forenkling og profesjonalisering av virkemiddelapparatet vært en viktig driver for å skape enda flere verdiskapende arbeidsplasser i hele Norge. Det skal være mulig å leve gode liv i bygd og by, og med dette grepet kan jeg forsikre at Troms og Finnmark og resten av landet skal få god oppfølging av Eksfin også på veien videre.