I oktober fikk vi vite at slakteriet i Jøkelfjord legges ned. Uavhengig av årsaksforhold er det beklagelig. Tap av arbeidsplasser rammer både de som har sitt arbeid der og bidrar også til andre negative ringvirkninger for lokalsamfunnet.

Men uansett, vi må ikke la dette stenge for andre muligheter. Kvænangen formannskap avholdt møte 9. februar, der søknad fra Mowi om dispensasjon om å ta i bruk lokaliteten i Ytre Hamnbukt i Jøkelfjord igjen, var på dagsorden.

Der sa Ap og Bygdelista nei til dispensasjon. Nevnte lokalitet ligger inne i den gamle kystsoneplanen, og det var ikke innvendinger fra høringsinstanser til etablering da denne var ute på høring.

Dispensasjonssøknaden hadde sin bakgrunn i kommunestyrevedtak fra 6. dedember 2022, der det ble bestemt at lokaliteter i nåværende kystsoneplan ikke skulle tas i bruk før ny plan er vedtatt. Kvænangen har gått sammen med Skjervøy og Nordreisa om felles plan, ferdig i 2024.

I ettertid har Mowi hatt et sterkt ønske om ta i bruk lokalitet i Jøkelfjord. Det ganske naturlig, da dette ikke kommer i konflikt med slakteriet lenger. En eventuell åpning av denne vil heller ikke berøre ny plan, den vil generere arbeidsplasser og skape aktivitet.

Et nei til dispensasjon vil derfor også oppleves som unødvendig, da lokaliteten allerede ligger der klar til bruk. I vår kommune, der største delen av våre arbeidsplasser er offentlige, må enhver privat initiativ ønskes velkommen. Ethvert tiltak må derfor møtes med åpenhet og positivitet.

Oppdrett er viktig for Kvænangen og har stor næringspolitisk betydning for kommunen. Sp vil derfor også være med på å legge til rette for at også oppdrett vil få sin plass av den blå åkeren i en framtidig kystsoneplan.

Vi kan ikke la et nei til dispensasjon bli stående, men la Mowi få tatt lokaliteten i bruk så fort som mulig.