420 kV kraftlinje vil utløse omfattende vindkraft og rasering av Finnmark, av spenningens land! Det er drevet store og kostbare kampanjer for å overbevise det politiske miljø. I kraftlobbyen gjør man regning med at finnmarkingene skal være et lett bytte; tynt befolket, svake administrasjoner, velvillige politikere og lite kritisk presse. Grenseløst stereotypisk!

Porsanger, Nordkyn, Laksefjordvidda, Ifjordfjellet, Tana og Varanger - Europas største områder med villmarkspreget natur uten store tekniske inngrep - som er nasjonale ikoner blant liebhabere, står i fare for å bli rasert for all framtid.Statnett har søkt om konsesjon til forlengelse av kraftlinja til Hammerfest og Adamselv med senere videreføring til Varangerbotn. Dermed er det fritt fram for nedbygging av hele Finnmark - og eksport av kraft sørover. Forsyningssikkerheten i Finnmark er ikke avhengig av 420 kV - det er tilstrekkelig med 132 kV.

Monstermastene og kraftlinjene er planlagt å sy sammen de sju vindkraftprosjektene som pr i dag ligger i søknadsbunken til NVE. Tre andre alternativ i Porsanger og flere i Måsøy er også under oppseiling. Flere midlertidig avsluttede søknader vil nok dukke opp om 420 linja kommer. Finnmarks forsyningssikkerhet trenger i følge Statnett ikke 420 kV, det er vindkraftspekulantene som trenger linja.

Porsanger kommune er under press, men vedtok 18.06.2020: "Porsanger kommune ønsker ikke å inngå intensjonsavtaler eller igangsetting av konsekvensutredning av vindkraft i Porsanger. Etablering av vindindustri er ikke ønsket i vår kommune". Slik kom Porsanger på Norgeskartet, og fikk mer markedsføring enn ti talls millioner av turistreklame ville gitt.

I møtet 10. juni 2021 tok formannskapet ikke stilling til innstillinga fra administrasjonen og videresende direkte til kommunestyret uten innstilling. 22. juni skal kommunestyret i Porsanger behandle høringsuttalelsen. I saksframlegget kan vi bl.a. lese følgende:"Bygging av ny 420 kV kraftlinje medfører store inngrep med betydelige negative følger for natur, landskap, lokalbefolkning, friluftsliv og reiselivsnæring i influensområdet".Porsanger er planlagt som transittfor 420 kV linja mellom Skaidi og Varanger. Kommunestyret viste vei da de sa nei til vindkraft i 2020. Nå sitter kommunestyret med hovednøkkelen for å hindre tidenes invasjon og rasering, ikke bare av Porsanger, men av hele Finnmark! Les mere om planene og innspill fra Motvind Norge her.