«Lov om grunnskolen og den videregående opplæringen (Opplæringsloven)» kapittel 9A 2–4 omhandler retten til et trygt og godt skolemiljø, nulltoleranse for krenking (mobbing, vold, diskriminering, trakassering) og aktivitetsplikten som skal sørge for at elever har et trygt og godt psykososialt skolemiljø.

Sørreisa kommune er en av svært få kommuner i Troms og Finnmark som ikke har gjennomført kurs i regi av mobbeombudet i fylkeskommunen. Det til tross for at mobbingen, trakasseringen og volden fortsetter ved Sørreisa Sentralskole. Noe både lærere, miljøterapeut og rektor ved skolen tør være godt kjent med. Hvorfor skoleledelsen ikke ser verdien i slikt vet jeg ikke, men en kan jo gjøre seg sine tanker. Det er for øvrig verdt å merke seg at også Lions avdeling Sørreisa har tilbudt kommunen gratis kurs og oppfølging uten at dette ble funnet interessant for skoleledelsen i kommunen.

Jeg har tidligere skrevet flere avisinnlegg om dette. Uten at dette ser ut til å ha gjort inntrykk verken administrativt eller politisk i kommunen. Derimot har jeg fått høre historier om at folk har valgt å flytte, valgt å ta elever ut av skolen, betale for privatundervisning etc. Og hørt historier om elever som har gått fra å være skoleflinke og til stede til å bli skoletapere og fraværende. Og elever som før var blide og positive som er blitt kranglete og negative. Noe som har bedret seg når de har skiftet skole. For de som kan det, vel å merke.

Jo da. Det gjennomføres møter på møter på møter. Men det skjer svært lite. Og det er det som er problemet. Det skjer ingenting! De som mobber fortsetter som før med det unntak at mobbingen blir mer fysisk jo eldre mobberne, og de som mobbes, blir. Det er ikke slik det skal være i skolen i Sørreisa! Og hvorfor det ikke får konsekvenser for mobberne kan en jo også bare spekulere i. Nevnte lov gir åpning for sanksjoner. I tillegg har vi et barnevern som kanskje burde undersøke hvordan mobberne har det utenfor skolen. For de er tapere de og! Hvorfor blir det ikke bedre??? Og hvorfor føler de foreldre som sier fra seg ofte latterliggjort når de melder fra om dette??? Hvorfor???

Retten til et godt psykososialt miljø (Udir-2-2010) slår fast at lærere har en handlingsplikt. Den inntrer i det øyeblikket de får kunnskap eller mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger. Det er altså ikke nødvendig med faktisk kunnskap. Dette kan for eksempel være en mistanke om at en elev blir plaget eller utestengt fra fellesskapet. Dette kan komme til syne på ulike måter, for eksempel gjennom endringer i elevens oppførsel; innesluttethet, aggressivitet, trøtthet, manglende konsentrasjon, dårligere skoleresultater, urovekkende atferd, eleven er asosial osv. Handlingsplikten krever at skolens personale vurderer enkeltelevens generelle oppførsel og reaksjoner i ulike situasjoner. Skolens plikt til å sikre elevens rett til et godt psykososialt miljø forutsetter årvåkenhet fra skolens ansatte. Handlingsplikten innebærer at skolens ansatte ikke kan lukke øyne og øre for det de ser og hører, og kan ikke unnlate å gjøre noe dersom de får en mistanke om at en elev ikke får oppfylt retten til et godt psykososialt miljø. Det er ikke et krav om faktisk kunnskap for å ha plikt til å undersøke nærmere. Dersom den ansatte er i tvil om en elev blir eller har blitt utsatt for krenkende ord eller handlinger SKAL han/hun gjøre noe. Hva som gjøres vil avhenge av det konkrete tilfellet.

Sørreisa kommune vedtok nylig at det skal bygges en ny 1–10 skole i sentrum av Sørreisa. Ifølge ordfører skal dette bli en ny og moderne skole som både lærere og elever kan glede seg over at endelig blir realisert. Dette er vel og bra bygningsmessig. Mens skolen bygges/ombygges vil det være enda mer trangbodd for elevene enn i dag. Noe som ganske sikkert vil forverre situasjonen for de som allerede blir utsatt for fysisk og psykisk vold. Elevene på Skøelv og Gottesjord skole kommer fra miljø hvor det er trygt og hvor det er nulltoleranse for mobbing. De skal til en mye større skole hvor det pr. i dag er store utfordringer med dette. Men for de som mobbes vil dette ikke gjøre saken bedre. For dem spiller det ikke noen rolle om veggene er nye eller om utstyret er nytt. De ønsker seg mer enn alt en trygg skolehverdag! Uten fysisk og psykisk vold!

Det er på overtid at politikere, administrasjon og lærere slutter å lukke øynene i Sørreisa kommune. «Alle» vet at dette skjer. Både administrasjon, lærere og politikere. Det er på høy tid at dere gjør noe med det! Det er deres plikt!