I flere år har samfunnsdebattanten Jarl Hellesvik sitert mine skrifter og studier i debatter om samepolitiske spørsmål. Nå har han gjort det igjen i kronikken Samenes urhjem er i Karelen, ikke på Nordkalotten (Nordnorsk debatt 6.2.22).

I de siterte publikasjonene har jeg skrevet om gammel samisk historie og forhistorie, og min forskning på disse temaene har absolutt ingenting å gjøre med dagens politiske spørsmål. Å blande eldgammel historie med dagens politiske uenigheter er ulogisk, og for å være ærlig, også en uærlig måte å skrive på. Hellesvik velger enkeltsitater fra arbeidet mitt, skiller dem fra den opprinnelige konteksten, og av og til også feiltolker dem. Så prøver han å villede leseren ved å bruke dem i en helt annen sammenheng, som ikke har noe å gjøre med det jeg skrevet om.

Dette er selvsagt en alvorlig anklage, og derfor må jeg forklare det nærmere. Det er to store feil i Hellesviks tolkning av min forskningsartikkel An essay on Saami ethnolinguistic prehistory, som han ofte har sitert.

Først: I hans siste kronikk skriver Hellesvik at ”det synes å være enighet blant språkforskerne / språkhistorikerne i Finland om at samens urhjem ligger i deler av Karelen og deler av dagens Sør-Finland”. Men det finnes ikke noe slik enighet, og jeg har aldri argumentert for en slik teori. I forskningsartikkelen min har jeg lagt fram bevis på at det ursamiske språket oppstod i dette området. I tillegg til det kritiserer jeg bruken av begrepet "urhjem" på den måten Hellesvik gjør, og forklarer ganske tydelig at det er feil å tro at det samiske folket i Norden også har sitt opphav i Sør-Finland eller Karelen. En slik oppfattning er usannsynlig, av den enkle grunn at hvert språk har utviklet seg fra kun ett urspråk, men hver befolkning har likevel en mer eller mindre mangfoldig genetisk bakgrunn.

I konklusjonen av min forskningsartikkel skriver jeg: “Det som er presentert ovenfor [dvs. i artikkelen] er en kronologi over den språklige utviklingen av samiske språk, og opprinnelsen til samiske kulturer eller den genetiske opprinnelsen til det samiske folket er et helt annet tema (...) Selv om samiske språk kan påvises å ha kommet til Sameland fra sør, har samene som etniske grupper ikke kommet fra noe sted – de dannet seg i sine nåværende områder gjennom en kompleks sosial prosess som innebar adopsjon av et nytt språk.” (Oversatt fra engelsk.)

Det er veldig forvirrende at Hellesvik prøver å støtte ideen om at "Samenes urhjem er i Karelen, ikke på Nordkalotten” ved å sitere en forskningsartikkel som presenterer den helt motsatte konklusjonen. Dette er sannsynligvis ikke på grunn av manglende kunnskap i engelsk, for alle avsnitt Hellesvik har valgt å sitere er oversatt helt riktig. Andre muligheter er at Hellesvik enten har bestemt seg for å framstille forskningen min feil, eller bare har vært så ivrig etter å finne støtte for sine egne meninger at det har påvirket hans leseforståelse. I alle fall er det klart at dette ikke er en enkelthendelse: Hellesvik har lenge hatt for vane å vranglese forskningspublikasjoner (for bevis på dette se Helge Chr. Pedersen, Alternative fakta om samenes historie, Altaposten 13.2.17).

For det andre: I flere andre sammenhenger har Hellesvik sitert min forskning i forbindelse med politiske debatter om samene er et urfolk og hvem som kan anses som samer. Hans mening er at fordi det ursamiske språket oppstod utenfor Sameland, kan samene ikke anses som Nordkalottens ”urbefolkning” eller ”urfolk”. Selv om han ikke bruker disse ordene i sin siste kronikk, har han gjort det før (se f.eks. Hvor bodde samenes språklige forfedre?, Avisa Nordland 6.6.17; Er samene et urfolk i Norge?, Resett 21.11.17), og det er ingen tvil at også nå er målet å antyde den samme konklusjonen.

Dette er svært misvisende og tendensiøst; "hvem kom først" og "hvilke grupper er urfolk" er faktisk to helt forskjellige spørsmål. Alle som kjenner elementære fakta om historisk utvikling av språk, kulturer og etniske identiteter, må også forstå at ingen av gruppene vi kjenner fra i dag eller fra historien har eksistert siden de første menneskene kom nordover etter istiden for over 10.000 år siden. Derfor er det helt åpenbart at de første innbyggerne i det som nå er Norge hverken var "samer" eller "nordmenn".

Men "urfolk" er et politisk begrep med en helt annen definisjon. For å kvalifisere som et urfolk (i henhold til allment brukte definisjoner), må gruppen være i minoritetsposisjon, og den må ha bebodd området før moderne stater eller andre politiske makter ble etablert i området. Selvfølgelig er det også andre detaljer, men i alle fall er det irrelevant for samenes status som et "urfolk" om samisk etnisitet har oppstått for 1500, 3000 eller 10.000 år siden – og det er like irrelevant hvor et eldgammelt urspråk ble snakket før det senere utviklet seg til de språkene som ble snakket av samer i Sameland. Fordi min forskning omhandler sistnevnte spørsmål, er det helt irrelevant for spørsmålet om samene er et ”urfolk”. At Jarl Hellesvik flere ganger har blandet disse spørsmålene sammen bare viser at han ikke i det hele tatt har forstått hva forskningen min handler om, og hva det ikke handler om.

Konklusjonen er: Hellesvik har i lang tid feiltolket og misbrukt mine publikasjoner til sine egne politiske formål. Derfor må jeg gjøre det klart for leserne hans at skriftene mine ikke gir noen støtte for hans synspunkter.