Kommuneadvokat i Hammerfest, Espen Rønning, har 13. mars i Nordnorsk debatt et innlegg hvor han kritiserer NRK for å hente inn undertegnede for å kommentere statsminister Jonas Gahr Støres besøk hos Sametinget, og lokale konsekvenser av Fosen-saken. Jeg takket ja til invitasjonen og fikk mine to minutter til å gi min analyse. Det har falt kommuneadvokaten i Hammerfest tungt for brystet at jeg pekte ut hva som kan bli den neste Fosen-saken i Finnmark, 420 kV-linja Skaidi - Hammerfest.

Les også

Useriøst av NRK i Fosen-saken

Rønning, som i innlegget opptrer som privatperson og ikke kommuneadvokat for Hammerfest, må selvsagt ha rett til å være kritisk til hvem NRK inviterer til å komme med sine analyser. NRK er fullt i stand til å forsvare og forklare sine vurderinger av hvem og hvordan de ønsker å belyse saken. Personlig synes jeg NRK er flinke til å slippe ulike kommentatorer til som har stor bredde i sine analyser.

Om egen habilitet vil si følgende; kraftsituasjonen i nord har sammen med helsedebatten vært det saksområdet som jeg har vært mest opptatt av i en livslang journalistkarriere. Tidlig på 2000-tallet laget jeg en reportasjeserie over 20 dobbeltsider, den gang publisering nesten utelukkende skjedde i papiravisen. Jeg har fulgt rettighetskampen i Finnmark tett helt fra striden rundt Alta-saken, Samerettsutvalg og finnmarkslov og nå siste kapittel om Karasjok-dommen.

Jeg har selvtillit nok til å hevde at jeg har et svært godt saksgrunnlag for å analysere situasjonen som vi nå står overfor i Finnmark. Vi må finne løsninger på hvordan vi kan løse kraftkrisen innenfor en ramme der også reindrift og Sametinget opplever at de er med å styre utviklingen fra en bit-for-bit politikk til en helhetlig løsning på utfordringene for Finnmark.

Rønning mener at min analyse ikke burde sluppet til av den grunn som han skriver: «Jo, politisk redaktør for Altaposten, Jarle Mjøen; av mange kjent for å drive ensidig fremming av sin hjemby Altas interesser i stedet for å fremme balansert og etterrettelig journalistikk».

Ingenting i min analyse i NRK-sendingen kan forstås som «ensidig fremming av sin hjemby Altas interesser». Altas interesser ble ikke nevnt med ett ord. Tvert om var utgangspunktet Finnmarks interesser. Ingenting av det jeg sa brøt med enstemmige vedtak i fylkespartiene til eksempelvis Finnmark Ap og Finnmark Sp, heller tvert om. Begge mener at elektrifiseringen av Melkøya må utsettes, og at avkarboniseringen må løses alternativt, og da med karbonfangst og lagring som peker seg ut.

Dermed er det å legge linja Skaidi - Hammerfest død naturlig. Det bør ikke være vanskelig å selge ut linja dersom gevinsten er å få samiske interesser til å være med å bygge 420 kV-linje til Øst-Finnmark. Øst-Finnmark er i en situasjon der lyset slukkes dersom linja hit lar vente på seg, og en hestehandel med reindrifta bør vurderes, ikke minst for å redde Øst-Finnmark.

I innlegget har Rønning fakta-feil. Han hevder at 420 kV-linja kun er bygget til Alta. Det er feil, linja er bygget fram til Skaidi, men driftes inntil videre som 132 kV spenning. Dersom linja, eller når linja østover kommer, er stasjonen på Skaidi klargjort for på en enkel måte kunne oppgrades til 420 kV-spenning.

Kommuneadvokaten i Hammerfest liker dårlig min analyse om at linje Skaidi - Hammerfest er et juridisk og politisk umulig prosjekt. Ikke minst at jeg min analyse ikke tar hensyn til nyere forskning om at rein kan leve side om side med mastene til 420 kV-linja. Min analyse, som det ikke er god nok tid å få fram på direktesendt TV, velger jeg å ta med i en kortform under som blir min avslutning:

«Linja Skaidi - Hammerfest er neste Fosen-sak, og omfanget av demonstrasjoner og protester vi har sett vil være krusninger i vannflata å regne for hva som vil komme, dersom OED godkjenner linjebyggingen. Alt tyder på at Ap er politisk isolert her, og at selv regjeringspartner Senterpartiet, vil stå på andre siden av Ap. Det er også vanskelig å tenke seg at regjeringens støtteparti SV vil ofre sin miljøprofil og klare holdning til at utbygginger i viktige reindriftsområder må ha god margin til menneskerettighetsbrudd.

Reindrifta og Sametinget har fått ny selvtillit og entusiasme knyttet til å stoppe arealinngrep som kan true reindrifta. For 420 kV-linja Skaidi - Hammerfest har OED og tidligere regjering slått fast at tålegrensen for reindrift på Kvaløya er nådd.

Distrikt 22 Fiettar, som drifter i området hvor linja skal tvinges gjennom, har sterke politiske føringer og utredninger på at inngrepet vil true hele distriktets framtid. Leder av distriktet, Nils Mikkelsen Utsi, har gjort det klart at reindrifta i dette området kan stå og falle med linja, og at distriktets 140 sysselsatte kan måtte finne seg noe annet å gjøre om linja blir bygd.

Er det noen andre enn Støre og Aasland som tror at et utbyggingsvedtak fra OED ikke vil utløse en langvarig rettsprosess? Dersom saken havner i retten, er det noen som virkelig tror at det denne gang ikke blir gitt oppsettende virkning, det vil si at inngrepet må vente til en endelig rettsavgjørelse?

Det som gjør linjebyggingen både juridisk og politisk svært problematisk er at tidligere energiminister Tord Lien fra Frp gikk i konsultasjon med daværende sametingspresident Aili Keskitalo i 2016. Vi vet ikke hva som ble sagt i forhandlingene, men resultatet ble at Lien forhandlet vekk tre vindparker i det aktuelle området. De ville alene produsert nok kraft til elektrifisering av Melkøya.

I konsultasjonen solgte Sametinget vekk motstanden mot 420 kV-linja Balsfjord - Skaidi, og neste byggetrinn Skaidi - Varangerbotn, for å få OEDs konklusjon om at tålegrensen var nådd i området Skaidi - Hammerfest.»