Under et debattmøte i Bodø som ble sendt direkte hos NRK tirsdag kveld kom det frem oppsiktsvekkende opplysninger fra Morten Hagen i Holte Consulting. På oppdrag fra finansdepartementet ledet han kvalitetssikringen av prosjektet «Ny By –Ny Flyplass» som Regjeringen har funnet plass til i Nasjonal Transportplan.

Hagen kunne opplyse at 1)Avinor i et notat i mars i fjor konkluderte med at man kan utbedre dagens rullebane inklusive en ny og moderne terminalbygning (som er det reelle behovet i Bodø) for en milliard kroner, men at Regjeringen i stedet velger å flytte rullebanen 900 meter til en pris som er seks ganger så høy, hvilket gir et netto tap for samfunnet på fem milliarder kroner 2) befolkningsprognosene Bodø kommune har lagt til grunn er ikke troverdige (de er nesten ti ganger høyere enn det ekspertene i SSB legger til grunn), arealbehovet i den nye byen vil tidligst melde seg i år 2059 og 3) på grunn av dette vil verdien på de frigjorte arealene naturlig nok synke, og Bodø kommune løper med andre ord en stor økonomisk risiko.

Hvis man benytter Regjeringens Perspektivmelding for 2021 som målestokk, med en aldrende befolkning og et stramt handlingsrom i norsk økonomi, kan det bli krevende å rope på staten for å fylle arealene med innhold. Etter Hagens gjennomgang trer det hele frem som et svakt begrunnet sjansespill, basert på fullstendig urealistiske ambisjoner.

I tillegg til bevilgningene over statsbudsjettet har Avinor forpliktet seg til å gå inn med milliardbeløp fra egne midler. Hva som er det statlige selskapets begrunnelse for å bruke investeringsbudsjettet på et lokalt byutviklingsprosjekt, skulle mange likt å vite svaret på. Det er unikt i Avinors historiske portefølje. Til slutt vil det neppe finnes noen annen utvei enn at flypassasjerene må plukke opp regningen i form av økte avgifter.

Det er selvfølgelig likevel mulig å støtte prosjektet dersom man ser bort fra all realisme. Men dette er ikke et nordnorsk tiltak, og forkjemperne må la være å skyve Nord-Norge foran seg, slik Bodø-ordfører Ida Pinnerød gjorde i den NRK-sendte debatten.

Når man velger å la unyttige prosjekter rykke frem i køen og forbi andre, vil et viktig spørsmål til slutt tvinge seg fram: Hvilke andre tiltak går det på bekostning av? Svaret får vi når fasiten foreligger 19.mars, og NTP legges fram. At resten av Nord-Norge blir prioritert ned, er trolig en unngåelig konsekvens.