Hanne Alstrup Velure er leder i Utmarkskommunenes Sammenslutning. Like før jul skriver hun et innlegg om en ny rapport som omtaler hvordan snøskutertrafikken har utviklet seg siden fornøyelseskjøring ble tillatt i 2015. Her skjønnmaler hun rapportens innhold på den ene side og forvrenger Naturvernforbundets synspunkter på den andre.

Tre innledende setninger er alt Velure trenger for å kjøre debatten på grunn:

1. «Naturvernforbundet er raskt ute med å slakte rapporten som utilstrekkelig og mangelfull.» Neida, rapporten er i seg selv grundig og solid. Og som forventet fra en kvalifisert rapport, pekes det også på hvilke begrensninger rapporten lider under. Naturvernforbundet slutter seg kun til forfatternes egne redegjørelser i sin egen rapport om hvorfor den er mangelfull og utilstrekkelig.

2. «Kritikk, og i økende grad også rettsliggjøring av lokal forvaltning, ser ut til å være en økende trend fra store naturvernorganisasjoner» Velures forestillinger om «økende rettsliggjøring» er fri dikting. Mindre enn 1 prosent av sivile rettssaker i Norge omhandler miljø. Nabolandene våre turnerer tusenvis av miljøsaker årlig for egne miljødomstoler på lavbudsjett. Å prøve saker for retten hos oss er stort sett uoverkommelig på grunn av kostnadene. Så slapp av Velure, naturens rettsvern i Norge er fortsatt særs begrenset.

3. «Dette (kritikk og rettsliggjøring) er en reell trussel for lokaldemokratiet!» Utropstegn er kjekt å ha når argumentene svikter.

Departementet har ansvaret

Rapporten skulle blant annet evaluere om lovendringen bidrar til mer eller mindre ulovlig kjøring. Det har den ikke gjort siden det hadde krevd finansiering i tråd med oppdraget. Den skulle se på virkningene for naturmangfold. Det har vært umulig innenfor rammene som er gitt. Oppdraget var også å evaluere hvilke hensyn snøskuterkomkommunene tar når de legger til rette for fornøyelseskjøring. Utrederne fikk kun midler til å se nærmere på to kommuner. To av 34.

En enstemmig energi- og miljøkomite på Stortinget ba om at det skulle hentes inn kunnskaper om effekten av lovendringen, slik at de hadde grunnlag for å se på «den videre utviklingen av regelverket om motorferdsel i utmark». De har i hovedsak fått tilbake en grundig vurdering av to kommuner, og fint lite der kunnskap om omfang av ulovlig kjøring og virkninger på dyreliv skulle evalueres. For friluftsliv viser rapporten at over halvparten av kommunene har lagt løyper i viktige friluftsområder, til tross for alle forsikringene om at friluftslivet skal hensyntas spesielt.

Hva med å gå sammen?

Velure prøver å etterlate inntrykk av at undersøkelsen viser at norske kommuner er ansvarsbevisste, grundige og kompetente når de skal forvalte naturarealene våre, og at utrullingen av snøskuterløyper skjer i fred og fordragelighet til beste for alles interesser. Det er jo synd at hun ikke har dekning for dette i rapporten hun viser til. Men kanskje vi kunne gå sammen, Velure, og kreve at regjeringen følger opp med en ny rapport, som svarer utfyllende både på mandatet og på Stortingets ønsker? Og som ikke er underfinansiert til knappe- og glansbildenivå?