Tilsvar til Dieter Mankas innlegg "Nye Veier - Høyre i blindsonen for virkeligheten", publisert på nordnorskdebatt.no 12.02.21

Det faller pensjonist og tidligere prosjektleder i Statens vegvesen, Dieter Manka, tungt for brystet at det skrytes av Nye Veier. Han stusser blant annet på hvordan vi kan fremskrive innsparinger på prosjekter som ikke er ferdig bygd. Vi skal imidlertid ikke skryte, men forklare litt.

Til nå har Nye Veier åpnet 81 kilometer ny trafikksikker firefeltsvei. Kostnadsreduksjonen på disse åpnede veiprosjektene er 19 %. Sammenligningsgrunnlaget for strekningene er kostnadsberegninger gjort av Statens vegvesen, den tidligere arbeidsgiveren til Manka. Disse beregningene har vært Nye Veiers nullestimat – det vi har styrt vår kostnadsutvikling ut ifra.

Å estimere kostnadsutviklingen på store prosjekter er noe de fleste virksomheter med store prosjekter jevnlig gjør. Det er nok en nyttig øvelse, blant annet for å holde kontroll på kostnadsutviklingen. Når Manka trekker frem 59 MRD kroner, skriver dette seg fra kostnadsestimater gjort av Nye Veier. Summen omfatter estimerte kostnadsbesparelser på 25 MRD og økt nytte som følge av de nye veiene tilsvarende 34 MRD kroner. Om Manka liker det eller ikke, er det slik samfunnet beregner hvorvidt veibygging er lønnsomt. Det er klart det kan være usikkerhet knyttet til slike estimater, men fasit for de veiprosjektene som er avsluttet, er altså en besparelse på ca. 2,4 MRD kroner. Det er penger, det og.

La oss se litt på hvordan det stod til med kostnadsutviklingen på infrastrukturbygging før Nye Veier ble etablert. Da selskapet ble etablert 1. januar 2016 var kostnadsveksten på veibygging høyere enn noen gang. Til tross for rekordhøye budsjetter, ble det bygd mindre. Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2018-2029 kom våren 2017. På side 61 (for den som vil slå det opp) står det at kostnadsveksten på fire år hadde vært på 40 % - i tillegg til vanlig prisstigning. På jernbane hadde kostnadsveksten vært på 30 %. Slik kunne det ikke fortsette. Svært få andre sektorer i samfunnet hadde tilsvarende negativ utvikling.

Vårt mål var å knekke denne kostnadskurven. Det var nok også en vesentlig del av intensjonen hos politikerne som vedtok å etablere Nye Veier AS. I tillegg til dette, har Nye Veier fornyet og innovert en rekke prosesser, og bidratt til omstilling i Statens vegvesen. Det tror vi har vært positivt. Norge er avhengig av at vår største samferdselsutbygger fornyer seg og blir mer effektiv. Fornyelsen handler om konkurranser og anskaffelser, kontrakter, planlegging, utbygging og drift og vedlikehold. Spør entreprenørbransjen dersom noen lurer på om Nye Veier har betydd noe i disse sammenhengene.

Faktum er at Nye Veier ble tildelt tre nye prosjekter som skal realiseres innenfor den opprinnelige rammen på 148 MRD kroner (2016-kroner). Det betyr at vi realiserer utbygging av E6 fra Øyer til Otta, ny E6 Kvænangsfjellet og E16 Kløfta-Kongsvinger innenfor de økonomiske rammene vi opprinnelig ble tildelt. Det må jo bety at samfunnet får mer vei for pengene, eller?