Etter noen ukers debatt om kraft i nord og Melkøya, så fremtrer et bilde av en regjering som bevisst og kynisk har valgt å satse på dette i valgkampen. De trodde at dette skulle betale seg.

Deres valgeksperter valgte mer eller mindre bevisst å sette opp distriktene mot finanseliten, utkantene mot sentrum, minoriteter som samer, kvener og utmarkseiere mot den store majoriteten, med høyere strømpriser i nord, dårlig krafttilgang i nord, og okkupasjon av naturen i utkantene.

Dette er kynisk valgt med tanke på det store velgerflertallet i sør som kan tenkes å sette pris på et lovstridig herredømme over utkanter og minoriteter. Det gjenstår å se om de kyniske valgene vil betale seg. Det kan bli en overkjøring som svir verre enn all fornorsking, sentralisering, internat-tvang, forsoningskamper og andre kollektive synder og overkjøringer. Vi kan spørre om Aps valgstrateger er bare klønete eller bare uvitende?

Strømpriser stiger i nord?

I Nord har regjeringen oppnådd en samlet fordømmelse, men ikke enstemmig, ettersom noen i valgkampen nødvendigvis må holde med regjeringen, også med selvmordsforslag, mens Sp i Nord er like klare motstandere som de andre partiene, media, næringslivet og forbrukerne.

Er det da slik at Ap har bommet totalt og alt er bare forfeilet? Konsekvensene av Melkøya og kraftkabler mv kan bli bla.:

  • Strømprisene stiger i nord, til sørnorske idiotnivåer
  • Kraftunderskuddet i nord blir bare verre
  • Linjenettet er for svakt og har dårlig kapasitet
  • Nettet lar seg ikke bygge ut så raskt som regjeringen hevder
  • Industriutvikling og arbeidsplasser i nord får en svikt pga. kraftmangel
  • Bosettingen i nord svikter, på tross av sjømateventyret som overstiger alle prognoser
  • Overkjøring av motstand med lovstridige og overstyrte prosesser på tvers av demokratiske og lovstyrte spilleregler

Nettkrise i mange år

Kraftkrise og nettkrise i nord kan avbøtes, men neppe forhindres, på flere måter med både utbygging og kraftsparing. Den verste måten er tydeligvis å bruke strøm til Melkøya, ettersom det er et unødvendig strømsluk.

Påstandene om netto strømsparing ved elektrifisering av Melkøya bør ettergås nøye. Avstanden mellom påstandene er på svimlende kraftsummer, så store at ingen av partene kan ha helt rett. «Sannheten» må ligge et sted imellom.

Uansett så er det nesten ingen i nord som tror på regjeringens planer for nettkapasiteten, som fremstår som ønsketenking. Det er nok flott for industriutvikling og arbeidsplasser at planene omsider kommer. Men planer uten sjanse til gjennomføring innen rimelig tid står bare som et mislykket valgutspill.

Les også

Elektrifisering av Melkøya, ødeleggende for andre

Tidsaspekt og arealkonflikter

Utspill om kraftkablene tar IKKE høyde for tidsaspektet i konsesjonssakene og arealkonfliktene. Høyesterett har sagt sitt i Fosen-saken, og regjeringen kjører på som om Høyesterett og utmarkseierne tar feil. Det straffer seg. Kablene kan komme engang etter hvert, men betydelig senere enn regjeringen planlegger, og betydelig senere enn når kraftbehovet er konkret.

Vindkraft utbygging er omtrent like vanskelig og tidkrevende som kraftkablene. En del av vindkraftplanen er muligens ønskelig og nødvendig, men det er ikke avklart. Behovet for vindkraft er dessuten avhengig av havkraft, annen strømsparing, kjernekraft, industriplaner etc, dvs mange uavklarte forhold. I et hav av usikkerhet ser det ut til at nye kraftkabler er det eneste sikre behovet, og dette tidsaspektet er uoverskuelig.

Hvis vi får en kapasitetskrise i overføringsnettet, så er økende strømpriser i nord et mulig resultat. Er dette regjeringens feil eller innbyggernes feil? Myndighetene har hatt kunnskap om manglene i linjenettet i så mange år at dette er en forutsett krise.

Industriplaner

Det eksisterer en del kjente planer om industriutvikling i nord som overstiger tilgjengelig krafttilgang og nettkapasitet. Det har konsekvenser for mulige arbeidsplasser, lokalt næringsliv og bosettingen. Det kan gjøre nye kraftlinjer uomgjengelig nødvendig, men det endrer ikke på tidskravene og konsesjonskravene til gjennomføring.

Regjeringen gir ingen prisgaranti for fremtiden i nord, slik ordføreren i Tromsø hevder etter regjeringens Melkøya-utspill. Ordføreren griper til en valgbløff uten grunnlag.

Atomkraft og mindre arealbruk til kraftkabler, havvind og landvind?

Som kjent har Frank Mohn og andre fremsynte startet utredninger og plankonsepter for mini atomkraftverk i Norge. Sikkerhet og miljøvern må være på topp, og arealkonfliktene kan bli mye mindre vedr overførings nettverk, havvind og landvind.

Havvind ved Finnmark kan ramme fiskerier, oppdrett og annen sjøfart. Landvind og strømkabler kan få konflikter med reindrift, naturvern, andre utkantnæringer og all annen landverts virksomhet.

Kabler og andre arealkrav kan gjøre Melkøya og Hammerfest til primær kandidat for mini atomkraftverk. Avhengig av produsert kraftmengde, så kan eventuelt mini atomverk konkurrere mot havvind og landvindområder. Equinor kan gis anledning til å bruke litt av sine overskudd til atomkraft på Melkøya og i Hammerfest, og gjerne rundt omkring i Finnmark.

Hvis det er riktig som noen hevder at havvind koster 3 ganger mer enn landvindkraft, så er antakelig atomkraft innenfor brukbart prisområde. En annen faktor er at vindkraftbaronene kan bli avlivet ved aksept av atomkraft. Baronene vil ventelig agitere kraftig imot atomkraft. Men vi har ikke råd til å unnlate å vurdere saken.

Les også

Norges klimamål krever elektrifisering av Melkøya

Kommunevalget

Det er kommunestyrene som avgjør arealbruk og konsesjonsspørsmål for både kraftkabler, landvindparker, atomkraft og havvind. Her kan vi imøtese mye press og interessekamp med finans-virkemidler fra ulike eierinteresser, miljøinteresser, forbrukere, næringsliv og hele spekteret av særinteresser.

Det krever rakryggede kommunepolitikere som er istand til å se på realiteter, vurdere for og imot og ta hensyn til et utall interesser. Hittil har vi sett at en del lokale Ap-folk lar seg fjernstyre fra Oslogryta, mens de andre partienes medlemmer ser ut til å opptre mer uavhengig. Sp kan bli et forvirret vingleparti, og Høyre er dessverre mye enig med finanseliten i Oslo-gryta.

Siste gallup antyder 15 % tilhengere i nord til regjeringens kraftforslag, dvs mindre tilslutning enn Aps samlede stemmetall alene. Katastrofevalg kan antydes. Og som fortjent. De har valgt bort hele denne landsdelen for kynisk stemmefiske i sør. Med inkludert potensielt maktmisbruk.

Godt valg 2023!

Les også

Klimakrisen tvinger fram elektrifisering