Tirsdag 2. mars kunne man lese i Helgelands Blad at Oslo Economics på oppdrag fra Avinor har utført en analyse av storflyplass-prosjektet i Rana og fraråder bygging av flyplassen. Oslo Economics konkluderer med usikkerheter og et stort samfunnsøkonomisk tap:

«Usikkerheten omkring effekten av ny lufthavn er stor, både fordi utviklingen i konkurransen i flymarkedet i sin natur er usikker, og det er usikkert hvordan etterspørselen i området vil reagere på endret rutetilbud. Vår vurdering er at det mest sannsynlig at man ender opp med et prosjekt som ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt. (…) Den samfunnsøkonomiske analysen gir et samfunnsøkonomisk tap på 1,0 milliarder kroner i netto nåverdi. Basert på en samfunnsøkonomisk vurdering frarådes derfor prosjektet ny lufthavn i Mo i Rana.» (s.27)

Prosjektleder Henrik Johansen i Polarsirkelen Lufthavnutvikling har i brev til departementet protestert på at Oslo Economics har basert sin analyse på et influensområde med 36.000 innbyggere, altså bare Rana med omegn. Vi mener et influensområde på 36.000 innbyggere for Hauan-flyplassen er i samsvar med Stortingets dobbeltvedtak fra juni 2017. Den 15. juni vedtok Stortinget Transportkomiteens merknad:

«Komiteen legger til grunn at man ikke endrer dagens flyplasstruktur ved bygging av ny stor flyplass i Mo i Rana. Dette betyr at Mosjøen Kjærstad ikke legges ned ved bygging av ny lufthavn på Hauan.» Under behandlingen av Nasjonal Transportplan 19.juni vedtok Stortinget denne merknaden fra Transportkomiteen: «I forbindelse med utbyggingen av Hauan understreker komiteen at lufthavnene i de resterende regionsentrene på Helgeland opprettholdes. Dette gjelder blant annet lufthavnen på Kjærstad i Mosjøen og Stokka i Sandnessjøen.»

Kort sagt: Stortinget har innsnevret influensområdet for Hauan-flyplassen til Rana-regionen med 36.000 innbyggere. Henrik Johansen hevder i brevet til departementet at influensområdet er 65.000 innbyggere. Grunnen er selvfølgelig at den nye storflyplassen trenger Oslo-passasjerene fra både Stokka og Kjærstad, slik Møreforskning har påpekt.

Et par dager etter at Helgelands Blad hadde publisert rapporten fra Oslo Economics som fraråder storflyplass i Rana, kom statsminister Solberg med løftet om statlig medfinansiering på 1,8 milliarder kroner til storflyplassen. Statsministeren forutsetter et lokalt bidrag på 600 mill.kr. Planen er å flytte Hauan-prosjektet fram fra NTP-perioden 2024-2029 til mulig byggestart i 2021. Avinor har beregnet prosjektet til drøyt 2,8 milliarder kr med en egenandel på 820 millioner kr. (Helgelands Blad 2/3-21).

Vi er overbevist om at prisen ikke spiller noen som helst rolle for statsministeren. Onsdag 30. august 2017 satte Erna Solberg spaden i jorda på Hauan, uten utredninger og uten kostnadsoverslag! Det viktigste er vel å gi Rana Høyre det høyreleder Anita Sollie vil ha. Om to år regner vi med at Høyre gjerne vil ha tilbake ordførerklubba i Rana, kanskje i Anita Sollie sin hånd? I dette perspektivet spiller det åpenbart ingen rolle for Høyre hvilke negative konsekvenser en storflyplass i Rana får for resten av Helgeland.

Både Møreforskning, Urbanet Analyse og Oslo Economics har kommet fram til at det ikke er passasjergrunnlag for en storflyplass på Hauan, basert på Rana-regionen. I februar i år hadde norske flyplasser en nedgang i passasjertall på hele 81,5%! På Røssvoll var nedgangen 61%, på Stokka 57,5% og på Kjærstad 54,8%. (Avinor/Helgelands Blad 10/3-21) Det interessante er at samfunnet fungerer på tross av en meget drastisk nedgang i flyreiser. Møter blir holdt digitalt, og både offentlige etater og privat næringsliv har spart millionbeløp på å bruke digitale kommunikasjonsløsninger fra eget kontor. Ønsker de å spare tid og penger på denne måten når pandemien er over? I så fall reduseres også passasjergrunnlaget til storflyplassen på Hauan, og presset mot nedleggelse av flyplassene på Stokka og Kjærstad vil øke.

I den sammenheng minner vi om et skriftlig svar fra helseminister Anne Grete Strøm-Eriksen til Stortinget den 4.12.2009 på spørsmålet om det reduserte akuttkirurgiske tilbudet ved sykehuset i Mosjøen var forsvarlig? Helseministeren sa: ”Mosjøen har egen kortbaneflyplass. Ambulansefly er egnet for transport til større sykehus.” Det betyr selvfølgelig også at et hovedsykehus må ha en tilgjengelig flyplass både for å kunne ta imot pasienter og videresende pasienter til større sykehus.

Det politiske grep som regjeringen Solberg nå har tatt i flyplass-saken, kan på sikt bety at hovedsykehuset i Sandnessjøen eller omegn blir uten operativ flyplass på Stokka, altså uten tilgang til ambulansefly. Det vil forbause oss om ikke sykehus-strategene i Rana ser denne koblingen og utnytter den.

Hvordan klarer Rana-miljøet å presse fram et flyplass-vedtak som er både samfunnsøkonomisk ulønnsomt og uønsket på det øvrige Helgeland? Statssekretær Ingelin Noresjø (Krf) gav svaret på Drivkraftkonferansen 2020: «Lobbyisme fungerer». Med andre ord: Man trenger IKKE saklige argumenter! Man kommer lengre med møter, masing og innleide konsulentselskap.

Helgelands Blad publiserte i juli 2020 en serie sms-er fra Henrik Johansen til statssekretær Jon Ragnar Aarset (H) i den hensikt å få møte med Aarset: 3. juni:

«Skjønner det er travelt, men skulle gjerne hatt litt av din tid. Ankommer Oslo i ettermiddag. Hva med frokost på Bristol i morgen tidlig,.?»

Han fikk møte med Aarseth, og vil ha nytt møte 10. juni:

«Hei gode mann. (…) Vi rakk ikke å prates i går. Er i Oslo både i dag og i morgen og fredag formiddag om tid finnes? Vh Henrik».

Noen dager senere:

«Hei igjen gode mann. På nytt i Oslo (…) Ber om 5 minutt med deg i dag, evt pr tlf. evt kaffe i morgen tidlig på Bristol. Hilsen Henrik»

Denne gangen svarte statssekretær Aarset at han var totalt fullbooket.

Da Stortinget tok ferie i fjor og Avinor hadde presentert sin framdriftsplan for de videre utred-ningene, reiste Rana kommune, med ordfører og varaordfører i spissen, en høylydt protest der de utfordret statsminister Erna Solberg personlig. Framdriftsplanen til Avinor må justeres slik at vi kan forelegge Stortinget en investeringsbeslutning til revidert nasjonalbudsjett. Flyplassen skal bygges. Det er et konkret løfte, sa Solberg til Rana Blad. (Helgelands Blad 24.7.2020)

Statsminister Erna Solberg har holdt sitt løfte, til tross for at flyplass-prosjektet er totalt ulønnsomt, dersom statsministeren respekterer Stortingets vedtak om at flyplassene i Sandnessjøen og Mosjøen skal bestå. Velger hun å overse stortingsvedtaket og på sikt legge ned de to kortbaneflyplassene, har Høyre-statsråd Bent Høie plassert et hovedsykehus i en region uten tilgang til ambulansefly. Dette er både uryddig og meget uklokt!