Dyrka og dyrbar mark er en begrenset ressurs. Som en av de første kommunene i landet skal Tromsø vedta en verneplan for matjord for å sikre landbruket og matproduksjonen.

Matjord er den øverste 20-30 cm av jorden. Det er den mest næringsrike jorden og det er jorden som har best forutsetninger for plantevekst. Å verne matjord handler om å sikre ressurser for jordbruket, men vernet ivaretar også skogbruk, hagebruk og natur. Utmarksbeite i Tromsø er godt, men for å ta i bruk utmarksbeite er landbruket avhengig av å kunne produsere nok fôr på innmarksbeite. Hovedproblemet som Tromsøs verneplan skal løse er hvordan man skal få til å gjennomføre eksisterende regelverk og føringer på en konsekvent og effektiv måte.

Miljø-, klima- og samferdselsutvalget vedtok 13. september at planen skal ut på offentlig høring, og kommunen inviterer nå snart folk på landet, folk i byen, bønder, avløsere, naturvernere, direktører i entreprenørbransjen og alle andre interesserte til å komme med innspill. Betydningen verneplanen får kommer av informasjonen planen gir og føringene planen legger for politikken.

Når matjorden er nedbygd, er ressursen tapt. Matjord er som utgangspunkt vernet. Etter jordloven § 9 skal dyrket jord ikke brukes til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon, og dyrkbar jord skal ikke disponeres slik at den i fremtiden ikke er egnet til jordbruksproduksjon. Likevel er det ikke rett frem når man må veie ulike hensyn. Noen utfordrende spørsmål Tromsø må ta stilling til er:

  • Bør eventuell nedbygging av jord i bynære områder skje ved dispensasjonssøknader eller bare i forbindelse med vedtakelsen av kommuneplanens arealdel?

I verneplanen er det foreslått at omregulering bare foretas når kommunen ser på arealbruken i helhet, slik at sammenhengen mellom ulike områder og prioriteringene blir tydeligere, men det vil gi mindre fleksibilitet.

  • Bør kommunen hindre byspredning og på den måten begrense presset på matjorden, og bidrar i så fall jordvern til økte boligpriser?

Nedbyggingen av matjorden i landet og i Tromsø har vært massiv, men boligprisene har økt mer. Det er ikke nødvendigvis en sammenheng mellom økte priser og mangelen på nye arealer som en følge av jordvern.

  • Når i planprosessen bør jordvernet komme inn som hensyn?

I verneplanen er det foreslått at omdisponering av dyrka og dyrkbar jord skal fremgå tydelig og tidlig i planprosessen, og ved valg av nedbygging av matjord bør alternativ plassering vurderes.

Jeg håper mange har lyst til å være med å diskutere disse viktige spørsmålene. Vi må ta inn over oss matjordens store betydning for beredskap, matsikkerhet, landbruksnæringen, naturmangfold og kulturlandskap. Matjord er en endelig og nødvendig ressurs, og det må vi ha en plan for å bevare.