Vegvesenets antakelse viser seg riktig, og dette kan nå registreres ikke bare her i Troms, men over hele landet hvor fylkesveiene er blitt elendige.

Disse veiene er «livsnerven» og grunnlaget for bosetningen rundt om i landet.

Det er blitt så ille at Riksrevisjonen og bl.a. NAF reagerer og påpeker at dårlig vedlikehold medvirker til mange dødsulykker årlig. Videre påpekes at etter overførselen fra Statens vegvesen til fylkene er alt blitt dyrere, administrasjonen er blitt større, kontraktene dyrere og at det er blitt mindre konkurranse.

Undertegnede er en av mange brukere av en av verstingene blant fylkesveiene, fv 854 "Målsnesveien", og har kunnet registrere forfallet over mange år.

Det har vært trist (for en tidligere vegmann) å se at forebyggende vedlikehold har vært helt fraværende, noe som har øket forfallet.

Det brukes millioner på maskinell lapping av hull på et totalt utslitt/tynt dekke, og annet gjøres ikke for å bedre vegen. Manuelt arbeid forekommer ikke, dype spor og setninger repareres ikke, rekkverk (sikkerhet) siger ut og er på noen plasser på tur til fjæra.

Og da kommer spørsmålene: Hvordan er det hele organisert, hvem tar- og hvor kan ansvar plasseres, hvor er kontrollen av entreprenøreneog har man gitt opp å følge minstekrav i vegnormalene? Det er altfor enkelt å skylde på - for lite penger fra staten.

Hvor er det blitt av ingeniørene og fagfolka som ble overført fra Statens Vegvesen? Nå er det politikerne (fylkesråd o. l.) som uttaler seg om veiene, også teknisk.

Brukerne av «Målsnesveien» har i mange år ventet på utbedring av vegen og gleden var stor da dette ble lovet utført i 2023 og 24. Dette ser man ikke mye til og signalene mht dette er ikke gode. Grensen er nådd for for hva man skal akseptere av vegstandard i velstands-Norge.

Det går mot kommune- og etterhvert stortingsvalg. En så viktig sak, veiforfallet, som berører hele landet bør komme høyt på lista for de politiske partier. Det viser seg nå at overføringen av fylkesveiene til fylkene ikke fungerer, var et feilgrep og dette skjedde uten nødvendig utredning.

For å unngå totalt sammenbrudd i fylkesvegnettet må ansvaret snarest tilbakeføres til Statens Vegvesen, noe også NAF og Riksrevisjonen antyder.