Målselvveien ble introdusert offisielt fra Statens Vegvesen i desember 2020 i rapport fra KVU «Innfartsveier til Tromsø» for 13-14 måneder siden.

Kartet viser en veginnsparing for E6 og E8 på over 60 km hver vei for Troms fylkes viktigste hovedveier. Finnes det noen tilsvarende veiforbedring for hovedveiene med de største trafikkmengdene i fylket?

Hovedveien E6 fra Narvik til Nordkjosbotn med E8 til Tromsø har gjsn trafikk på ca 4.100 kjøretøy pr døgn hvorav tunge biler utgjør ca 450 kjt hver dag. Gevinstene for dagens bilbrukere kan bli på ca 246.000 bilkm pr døgn og enorme 90 millioner bilkm på et år! I beløp blir det tale om gevinster på ca 490 millioner kroner pr år, og mye mer med fremtidens trafikkutvikling.

Gevinster over 490 mill kr pr år

Gevinstene er så store at veiprosjektet bør iverksettes snarest med minst mulig opphold, dvs at detaljplaner bør utarbeides uten venting. Første byggeprosjekt kan bli bru over Ytre Ramfjord ved Olavsvern og Andersdal som medfører oppdatert vei for strekningen Kantornes – Berg, dvs Berg i søndre Tromsdalen – Kantornes i Balsfjord ved sørenden av Lavangsdalen.

Avstandsgevinstene gjelder for bilbrukerne mellom Narvik og Tromsø, Harstad og Tromsø, Finnsnes/Senja og Tromsø, Bardu og hele sørfylket med Nordre Nordland, midtfylket mv.

For næringslivet og innbyggerne blir det riktig å innføre disse fordelene uten unødig venting. Utsettelser for fylkets beste veiløft tilsvarer å kaste penger ut av vinduet hver eneste dag.

Detaljplanlegging snarest uten venting!

Målselvveiens totale byggeprosjekt blir på lengde ca 55 km og omfatter bl a 3 lange bruer over Balsfjord, Ramfjord og Målselva med en lang tunnel i Malangen pluss flere mindre terrengendringer. For distansen Buktamo – Berg blir veginnkortingen på ca 52 % og over 60 km hver vei for fylkets største trafikkstrømmer.

Den totale investeringen for hele Målselvveien har Vegvesenet foreløpig beregnet til ca 9 milliarder kr, som vil bli kjærkommen inntekt for anleggsbransjen i hele Troms.

Målselvveiens bru over Ytre Ramfjord kommer i tillegg til Vegvesenets foreslåtte bru over indre Ramfjord ved Leirbakken som inngår i E8s vestre trasevalg. Hver av dem blir milliardbruer i byggekostnader.

To milliardbruer over Ramfjord er unødvendig og overdrevet

Vegvesenet foreslår at vi først bygger vestre E8-trasevalg, deretter at vi vurderer Målselvveien. Vestre E8 har fra Vegvesenet et stort beregnet samfunnsøkonomisk tap. Dette går imot enhver økonomisk fornuft. Det bør være en selvfølge at samfunnet IKKE kan spandere å bygge to milliardbruer over Ramfjorden. Det blir også bakvendt å prioritere underskudd foran overskuddsprosjekt, når vi har et valg.

Vegvesenets trafikkberegninger viser at brua ved Leirbakken mister 75 % av trafikken når brua ved Ytre Ramfjord bygges etterpå. Dette enorme trafikktapet ble ikke offentliggjort da brua ved Leirbakken og vestre E8-trase ble vedtatt i Tromsø kommunestyre, men det var kjent for Vegvesenet internt.

Vestre E8 er det dårligste samfunnsøkonomiske prosjektet på årtier. Hvis vestre E8 skal gjennomføres, hva er da poenget med å foreta samfunnsøkonomiske beregninger?

E6, E8 og Målselvveien i samlet planvurdering?

Når dept’et bestemmer at 2 milliardbruer over Ramfjorden IKKE vil være aktuelt, så må Tromsø kommune umiddelbart sette i gang regplan for Ytre Ramfjord bru, for å unngå lengre forsinkelser for byens hovedinnfartsvei. E8 via Ytre Ramfjord kan bli ca 2 km kortere enn vestre E8-trase.

Hvis dept’et skulle godkjenne Vegvesenets forslag om to lange bruer i Ramfjord, så innebærer det en klar særbehandling og forfordeling av Tromsø, på bekostning av andre veiprosjekter i Troms og Finnmark. Fylkestinget og andre kommuner bør ha synspunkter om dette.

Det er ikke utført noe samordnet planprosjekt for E6, E8 og Målselvveien som kan gi grunnlag for et rasjonelt valg mellom alternativ. Et slikt totalprosjekt kan forsinke samlet fremdrift for alle prosjektene med minst 2-4 år til.

Kortere Tromsø-kjøringer

Raskere fremdrift kan oppnås ved å gå direkte til regplan for Ytre Ramfjord bru. Det innebærer at man dropper brua ved Leirbakken og vestre E8-trase i Ramfjord. I neste omgang kan man fremme østre E8-trase som har en ferdig regplan fra 2017. Da oppnår man kortere byvei med Tindtunnelen, bedre tilknytning for Ullsfjordforbindelsen og fjerning av trafikk mellom husene i Ramfjorden.

Rapporten fra høringsrunden for KVU «Innfartsveier til Tromsø» er nå til behandling i dept’et. Da må det avgjøres om vi skal flotte oss med 2 milliardbruer over Ramfjorden, eller prioritere Ytre Ramfjord bru med regplan umiddelbart. Det siste er et prosjekt som gavner hele Troms fylke og nordre Nordland.

Målselvveien kanaliserer fjerntrafikken til strekningen Berg – Tromsdalen – Tomasjord innenfor Tromsø. Med østre E8-trase, Tindtunnelen og Ullsfjordforbindelsen kan trafikken gjennom Tromsdalen halveres (Berg – Tomasjord). Dvs at det verste trafikkpresset på byens hovedinnfartsåre halveres med 13,5 km kortere kjøredistanse, en flott gave til innbyggere og næringsliv langs E8 og i Nord-Troms.

Målselvvei kan bygges i fire deletapper

Målselvveien kan bygges i etapper etter første etappe som er bru over Ytre Ramfjord. Deretter kan følge bru over Balsfjord, tunnel i Malangen og ny bru over Målselva. Etappene fører til at ny og forkortet langstrekning kan tas i bruk etter hvert.

Denne hovedveien gjennom Troms har størst trafikkmengder i fylket utenom bysentra. Dvs at næringsliv og innbyggere får den største trafikkgaven på årtier, hvis man prioriteter dette foran underskuddsprosjektet vestre E8 i Ramfjorden. Uten bevisst prioritering kan Målselvveien bli utsatt 20-30 år. Bare se på E8s forsinkelse i Ramfjord på over 30 år, takket være Vegvesenet.

Alt gods som skal med trailere til/fra Narvik/Ofotbanen og Nord-Troms, Tromsø med Finnmark vil tjene inn 60-65 km hver vei for alle trailerne. Kan vi egentlig oppnå noe bedre? Når Norge skal leve av sjømaten etter oljen, så skal nordnorske sjømatbedrifter levere mer enn 50 % av Norges sjømateksport. Dette går ikke uten bedre hovedveier og fylkesveier.