Ikke alle felt på norsk sokkel skal elektrifiseres. Vi elektrifiserer heller ikke for enhver pris, og de elektrifiseringsprosjektene som planlegges gjennomført er gjennomgående lønnsomme og gir store utslippskutt i Norge og globalt. Hvert enkelt prosjekt vurderes hver for seg. Kostnad, kraftsituasjonen og feltenes levetid er blant faktorer som vurderes før det besluttes å elektrifisere.

I tillegg vil elektrifisering av sokkelen frigjøre gass som gjør at vi kan øke eksporten til Europa med ca. 2,5 prosent, og selv om det kan høres lite ut representerer det store mengder energi. For hver terawatt-time kraft vi henter fra land frigjøres gass tilsvarende 2 TWh til eksport til Europa. Det vil være et viktig bidrag for å sikre Europa energi de etterspør fra Norge og sikre arbeidsplasser her hjemme også fremover.

Mange selskaper jobber også aktivt med forskning og utvikling av nye teknologier som karbonfangst på installasjonene, kompakte kombikraftanlegg og bruk av hydrogen eller ammoniakk for kraftgenerering på sokkelen. Disse teknologiene vil trolig ikke bidra med store utslippskutt allerede i 2030, men kan bli helt avgjørende for at Norge og Europa skal nå sine klimamål i 2050.

Så må vi jobbe sammen for å løse den krevende kraftsituasjonen, samtidig som vi skal nå klimamålene. Vår industri ønsker å være med på dette kraftløftet ved å satse på havvind. Men for at havvind i større grad skal være med å elektrifisere sokkelen og avhjelpe den pressede kraftsituasjonen fram mot 2030, må vi klare å bygge store havvindparker enda raskere enn hva det ligger an til i dag. Det er ikke vanskelig å forstå skepsisen noen har til elektrifisering i nord. Men løsningen er ikke å sette industri og arbeidsplasser opp mot hverandre, og tviholde på et kraftoverskudd som allerede er på full fart mot svenskegrensa. Løsningen må være at vi bygger ut mer kraft og mer nett, slik at vi kan redusere utslipp, sikre eksisterende arbeidsplasser og skape nye.

Alle næringer, både i Norge og ellers i verden, møter krav fra kunder, forbrukere og myndigheter om å redusere sine utslipp. Med stadig høyere krav og avgifter vil det være de som kan produsere med lavest utslipp og til lavest pris som vil være mest konkurransedyktige. Elektrifisering av feltene hvor det er lønnsomt vil sikre at vi kan produsere energi som Europa trenger, med minimale utslipp i lang tid framover. Det er viktig for sokkelens konkurransekraft og for samfunnets inntekter langt inn i fremtiden.