Tirsdag 6. desember skal Troms og Finnmark idrettskrets gjennomføre sitt ekstraordinære Idrettskretsting. Det er en sak på agendaen: Skal vi fortsette som nå – med en stor idrettskrets, eller skal vi deles opp etter den tidligere fylkesinndelingen?

PwC har på oppdrag fra TFIK gjennomført en konsekvensutredning for de to alternativene. Rapporten peker på fordeler og ulemper for begge alternativene. Dette er PwC sitt hovedbudskap:

«En oppdeling vil føre til mer nærhet, men også strammere økonomi og hardere prioriteringer»

Styret i Tromsø Idrettsråd (TIR) har behandlet saken og ønsker å gi følgende råd:

Ungdomsinvolvering

Troms og Finnmark idrettskrets har i den siste fireårsperioden arbeidet godt med å utvikle unge ledertalenter. Flere av disse har uttrykt et ønske om at dagens krets bør bestå. Ungdommene gir tydelige tilbakemeldinger om at større sosiale miljø på samlinger og konkurranser gjør at de trives bedre og blir værende lengre i det flotte idrettsmiljøet.

Signalene fra ungdommen mener TIR er viktig å lytte til, det er de som skal ivareta idretten i nord fremover. Fokus for Troms og Finnmark idrettskrets bør være på å øke rekruttering og sørge for at de unge som allerede er i idretten ikke faller utenfor. Det er nå vi må bruke ressursene på idretten og ikke på hvordan vi bør organisere oss.

Sammen er vi sterkere

  • Økonomien til de to kretsene vil være strammere, og det vil være behov for å gjøre hardere prioriteringer på hva man jobber med.
  • Reduksjon i disponibel ramme gjør at tilskudd til idretten vil bli betydelig mindre
  • Lovpålagte oppgaver vil måtte prioriteres og det vil være mindre rom for å jobbe med områder som idrettsanlegg og verdiarbeid.
  • Færre ansatte gjør at de ansatte vil få flere arbeidsoppgaver, og mindre grad kunne spesialisere seg. Dette vil kunne gå ut over støtten til styret og idretten.
  • Styret vil på kort sikt få mindre kontinuitet. Mye av arbeidet i den første tiden vil måtte gå til oppdeling og ikke idrettspolitikk.
  • Kretsen vil ha mindre politisk slagkraft som to små kretser, enn som en relativt stor krets.

Mer nærhet – ikke mindre

De fysiske avstandene kan vi ikke gjøre noe med, det er også langt internt i de kommende fylkene. Gjennom pandemien har den «tekniske revolusjonen» ført til mer nærhet, ikke mindre. Digitale flater har på mange måter visket ut både dyre flybilletter og kronglete veier for å kunne møtes.

Dette tror vi også gjør det enklere å påta seg frivillige verv. Selvsagt skal vi fortsatt treffes fysisk til dialog og diskusjon, men vi tror den store kraften ligger i å fortsette og utvikle det gode samarbeidet vi har fått til de siste årene.

Til slutt: Idretten er en viktig bærebjelke for det gode hverdagslivet i både bygd og by. Lytt til ungdommen, la oss fortsette vårt idrettsarbeid som en stor og inkluderende idrettskrets. Til det beste for både store og små idrettslag her nord.