Sju av ti samiske politikere mener Sametingets president ikke behøver å snakke samisk, viser en undersøkelse NRK har foretatt blant listekandidater for høstens sametingsvalg.

Det er ikke vanskelig å forstå de som støtter et slikt syn. Mange har mistet språket uforskyldt, gjennom hardhendt fornorskning som pågikk i generasjoner.

De gir uttrykk for at de føler seg tilsidesatt som mindreverdige samer om det stilles krav om å snakke samisk. Det er selvfølgelig ikke hensiktsmessig å stille et slikt krav til alle som driver med samisk politikk i de ulike valgkretsene. Men i det som er en vanskelig avveining, mener vi likevel at språk er så viktig for kultur og identitet, at presidenten må være samisktalende.

I motsatt fall, gir det et uheldig signal om at språket er på vei ut, at det nærmest er en uunngåelig prosess, og at man i stedet kan gjøre det på den lette måten, og snakke norsk som alle forstår og behersker.

Men språket er en grunnmur for kultur, tradisjoner og livsstil. Vi frykter det kan bli et ganske vaklende byggverk dersom den fremste representanten for det samiske folket ikke behersker språket.

Vi minner også om at språk er noe man kan lære, og at det gjelder de fleste. Dagens sametingspresident, Aili Keskitalo, lærte for eksempel samisk først i voksen alder.

Man gjør klokt i å lytte til Ole Henrik Magga, som var sametingets første president fra 1989 til 1997. Han er også professor og språkforsker, og kjemper en hard kamp for å bevare det samiske språket, både skriftlig og muntlig.

Han advarer mot å lempe på språkkravet for sametingets øverste leder. Magga har flere ganger pekt på at språk er en del av samfunnets infrastruktur, like viktig som veier og luftfart. Språk binder mennesker sammen, for samer er det et ekstra sterkt lim, for et folk som ikke har noen nasjonalstat.

I dag kjemper det samiske minoritetsspråket en tøff kamp for overlevelse i en tid der norsk og engelsk tar mer og mer over, selv i reindriften. Da vil det være galt om fyrtårnet for det samiske, presidenten, ikke snakker språket som fremdeles er bærebjelken i kulturen og identiteten.