I Gamvik er det innkalt til ekstraordinært kommunestyremøte om vindkraft i dag 19. november. Saksframlegget har tittelen «Tillatelse til forhåndsmelding». Den 12.11.2021 journalføres følgende:

1) Tillatelse til forhåndsmelding – Vindpark i Gamvik kommune (hoveddokument)

2) Saksopplysninger til KST møte den 19.11.21 (vedlegg)

Hva er det kommunestyret skal ta stilling til? Og hva er «tillatelse til forhåndsmelding»?

I dokumentet som har tittelen «Saksopplysninger til KST møte den 19.11.21» – som ikke er datert, ikke signert og kilder/referanser ikke er oppgitt, finner man bl.a. disse opplysningene: «Frem til 2021 ble søknader om etablering av vindkraftverk behandlet etter Energiloven.» Og videre: «Høsten 2020 ba Stortinget Regjeringen om å fremme et forslag om å innlemme planlegging og bygging av vindkraftverk i PBL. Regjeringen har foreløpig ikke konkludert på hvordan dette skal gjøres.»

Vi siterer fra instruks til NVE fra OED fra juni 2021: «Å stanse behandlingen av nye prosjekter frem til Meld. St. 28 (2019-2020) Vindkraft på land var behandlet, var hensiktsmessig og ønskelig ut ifra en rekke hensyn.» Videre fra samme instruks: «Behandlingen av meldinger uten fastsatt konsekvensutredningsprogram og øvrige konsesjonssøknader, stilles fremdeles i bero inntil lovgrunnlaget for framtidig konsesjonsbehandling er avklart.»

I klartekst blir kommunestyret i Gamvik i forslaget til vedtak invitert til å vedta at ST1 får anledning til å lage et planprogram/melding for vindindstri i Rovrorášša – Sandfjellet. Dette er første steg i en utbyggingsprosess, og ikke kun en forhåndsmelding om at man ønsker grundige utredninger.

I forslaget til vedtak står det: «Det er inngått avtaler med flere siidaer i Reinbeitedistrikt 9.» Det framlegges ingen dokumentasjon på at dette er riktig. I brev fra Reinbeitedistrikt 9 Čorgaš av 12.11.2021 til Gamvik kommune er det referert til en advokat Jonassen har ønsket forhandlinger med reinbeitedistriktet, men at dette ble enstemmig avvist. Nevnte brev er ikke vedlagt saken.

En annen påstand i forslaget til vedtak er dette: «Ved en etablering av Sandfjellet vindpark vil det kunne medføre betydelig forsterket regionalnett fra nye Adamselv trafostasjon og ut til Nordkinn- halvøya.»

Hvem eier regionalnettet fra Adamselv til Nordkinnhalvøya i dag? Og hva hindrer dette nettselskapet i å sette i gang nødvendige utbedringer av nettet nå – i 2021?

Ordfører Hansen, synes du denne saken er tilfredsstillende opplyst? Er dere blitt lurt av noen som ønsker at dere skal få svært begrenset opplysninger om hva «tillatelse til forhåndsmelding» er for noe?

Naturvernforbundet i Finnmark krever at Gamvik kommunestyre utsetter behandlingen av denne saken inntil opplysningene i saksfremlegget er kvalitetssikret og et nytt lovverk er på plass.