Igjen er det usikkerhet om lokaliseringen av Luftforsvarets ledelse. Sist skapt av vår statsminister. For mange kom hans uttalelser mer eller mindre som lyn fra klar himmel. Ethvert lokaliseringsvedtak vil skape debatt, og det er naturlig nok ulike meninger om en eventuell flytting av Luftforsvarets ledelse fra Rygge til Reitan utenfor Bodø. Før man hiver seg inn i debatten kan det være greit å kjenne historien.


Luftforsvarets ledelse var en del av Forsvarets overkommando (FO) fra 1970 og frem til 2002. Som en del av den store omstillingsprosessen tidlig på 2000 tallet besluttet Stortinget gjennom St prp 45 og 55 (2001 – 2002) at FO skulle nedlegges og at det skulle opprettes en Forsvarsstab samlokalisert med Forsvarsdepartementet på Akershus festning. Forsvarsgrenstabene ble sterkt redusert og ble en integrert del av Forsvarsstaben. I 2006 var det nye forsvarsbygget (prislapp nærmere en milliard) klart på Akershus festning og Stortingets beslutning kunne realiseres fullt ut. (Kostbare midlertidige løsninger beskrives ikke her).

Samlokaliseringen med FD og integreringen av grenstabene med Forsvarsstaben var en god løsning, men den ble «torpedert» allerede i 2007 (St prp 48) ett år etter at den ble realisert. Da besluttet Stortinget følgende:

«Generalinspektørene og deres stabsfunksjoner, som i dag ligger i Forsvarsstaben, lokaliseres til de respektive tyngdepunkt for deres virksomhet innen 2009»

Daværende forsvarssjef Sverre Diesen, var sterkt imot en desentralisert forsvarsledelse og uttalte den gang:

«En utflytting av grenstabene står i sterk kontrast til hele tankegangen bak de siste 5 års utvikling i retning av en integrert forsvarsledelse med samlokalisering mellom departement og Forsvarsstab. Modellen med integrert strategisk ledelse var en grunnleggende premiss for beslutningen om å oppføre et nytt ledelsesbygg til over 600 millioner på Akershus festning. Den ”Desentraliserte modell” har tidligere vært grundig vurdert og forkastet, (Ref innspill til vårprp 2002 kapittel 4.1)»

Men Stortingets beslutning ble gjennomført. Naturlig nok ble Hærens ledelse flyttet til Indre Troms hvor Hæren har sitt tyngdepunkt. Sjøforsvarets ledelse ble flyttet til Bergen, men hvor skulle Luftforsvarets ledelse flytte? Det var vanskelig å identifisere hvor Luftforsvaret hadde sitt tyngdepunkt - valg av kampbase (hovedbase) var enda ikke besluttet. I påvente av dette valget besluttet Stortinget i samme proposisjon: «Luftforsvarsstaben flytter midlertidig til Rygge i påvente av beslutning om ny kampbase».

Valg om etablering av kampbase på Ørland ble tatt i 2012. Alle trodde da at Luftforsvarets ledelse skulle til Ørland gitt tidligere vedtak. Men nei, i St prp 73 (2012) vedtar Stortinget følgende: «Generalinspektøren for Luftforsvaret med tilhørende staber skal flyttes til Reitan (Bodø) innen 2014». Flyttingen skulle gjennomføres i to etapper og skulle være avsluttet i 2017.

Denne beslutningen brøt fullstendig med Stortingets vedtak om å lokalisere grenstabene til sine respektive tyngdepunkt. Etter nedleggelsen av Bodø hovedflystasjon har Luftforsvaret ingen substansiell virksomhet på Bodø. Hvorfor skulle de da til Bodø?

Luftforsvaret fulgte lojalt opp Stortingets beslutning og en prosjektgruppe ble nedsatt for å planlegge, lede og gjennomføre prosessen. Når den faktiske flytteregningen kom på bordet, ca 500 millioner, og det var klart at flyttingen ikke ville gi noen operative fordeler, besluttet Stortinget i 2016 gjennom St prp 151 følgende:

«Generalinspektøren i Luftforsvaret med staber videreføres på Rygge».

Det foreligger altså et Stortingsvedtak på at Luftforsvarets ledelse skal være på Rygge. En endring av denne beslutningen må derfor tilbake til Stortinget.

Det er å håpe at Stortinget innser at dette tiltaket ikke gir noen operativ effekt. Luftforsvarets ledelse er allerede godt representert på Reitan gjennom Nasjonalt Luftoperasjonssenter under ledelse av en brigader med ett fokus – luftoperasjoner. Når det hevdes at det er viktig at sjefen for Luftforsvaret er der hvor operasjonene gjennomføres er det et relevant spørsmål som kan stilles; hvorfor flytter ikke Forsvarssjefen med sin stab til Bodø/Reitan? Og hva med sjefen for Hæren og sjefen for Sjøforsvaret?

Omorganisering og helt unødvendige flyttinger de siste årene har dessverre ført til at forsvarsbudsjettet har blitt unødvendig tappet for milliarder. Milliarder som kunne vært brukt på operativ virksomhet og til å skape reell kampkraft og reell forsvarsevne.

Min påstand er:

Fokus på distriktspolitikk, symbolpolitikk, særinteresser, politiske hestehandler, maktkamp og mangelen på politisk langsiktighet har tappet Forsvaret for milliarder av kroner de siste 20 årene – og dessverre ser det ut til at sløsingen fortsetter.