De aller fleste mennesker ønsker å ta en utdanning for å bli en del av arbeidslivet, og har forventninger om å leve selvstendig og frie liv Dette gjelder også de med nedsatt funksjonsevne. De funksjonshemmede ønsker et samfunn der de også kan være en del av samfunnet, - med rettigheter og plikter - på lik linje med alle andre.

Funksjonshemmede må selv få delta og bidra til full likestilling og samfunnsdeltakelse, ut fra egne forutsetninger og interesse. Utdannelse er en billett til arbeidslivet og et godt liv. Regjeringen er opptatt av at studiet du velger er av god faglig kvalitet og forbereder deg på et godt sosialt liv i hverdagen. For de fleste er det trivsel- og helsefremmende å være i jobb. Arbeide er også grunnlaget for å forsørge egen familie.

FN-konvensjonen

I 2013 vedtok Stortinget å ratifisere FN- konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Likevel møter personer med nedsatt funksjonsevne fortsatt barrierer som hindrer like muligheter til aktivitet og deltakelse på alle arena i samfunnslivet.

Regjeringen har styrt landet siden 2013 og jobbet for et trygt fremtidsrettet og bærekraftig land med like muligheter for alle. Flere linjer er opprettet innen VGS, hvor elevene har fått et bredt og variert studietilbud. Bedre skoletilbud med muligheter for alle, er en klar satsing for regjeringen.

Inkluderingsdugnaden

Inkluderingsdugnaden er en dugnad hvor staten, NAV og private aktører går sammen for å få personer tilbake i arbeidslivet som har nedsatt funksjonsevne eller av ulikegrunner har fått hull i CVen. Her skal staten gå fremst som et godt eksempel, og har forpliktet seg til att minst fem prosent av alle nyansatte skal være blant denne gruppen. Gjennom inkluderingsdugnaden har staten styrket flere arbeidsrettede tiltak. Regjeringen har økt potten til innovasjon Norge slik at flere bedrifter kan realisere sine planer og skape flere arbeidsplasser.

Ett tiltak er funksjonsassistanse. Her får personer med omfattende fysiske funksjonsnedsettelse tilrettelagte oppgaver og oppfølging på arbeidsplassen fra en lønnet assistent. Funksjonsassistanse er et viktig grep for å stanse varig frafall fra jobb og uføretrygd.

Ett annet og svært effektivt tiltak er lønnstilskudd og bruk av mentorer. Her får du full lønn for arbeidet du gjør, mens arbeidsgiveren får et tilskudd til å utbetale denne lønnen.

Faste hele stillinger som hovedregel

Arbeidslivet er en av de viktigste arena for menneskelig utfoldelse. Samfunnet må ha som overordnet mål å legge til rette for at alle mennesker, gjennom arbeide, kan tjene til livets opphold. Det påligger det offentlige et spesielt stort ansvar for å ansette langt flere med funksjonsnedsettelse i egen etat, fordi de selv har fastslått viktigheten av at funksjons-nedsettelse ikke skal være et hinder for å komme i arbeide. Faste hele stillinger må være hovedregelen i arbeidslivet, også for de med nedsatt funksjonsevne.

Uten en bevisst og aktiv rekrutteringspolitikk fra offentlig side, vil flere med nedsatt funksjonsevne fortsatt møte stengte dører inn i arbeidslivet.