Vi vil takke Enoksen for engasjementet han utviser overfor fagene samerett og urfolksrett. Engasjement er viktig men ikke alltid tilstrekkelig.

Det er noen misforståelser som fremkommer i Enoksens innlegg som trenger å bli kommentert.

Fosendommen kom som en overraskelse på vindkraftindustrien. Den kom også som et sjokk på Olje- og Energidepartementet.

Hva kan det skyldes? Vi antar at det ikke skyldtes vond vilje, men mangel på kunnskap.

Enoksens mangel på kunnskap som kommer til uttrykk i innlegget hans, synes å illustrere dette. Det virker å være fremmed for han at en konvensjon om minoritetsrettigheter også omfatter urfolk. Han synes ikke å være kjent med at artikkel 27 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter av 1966 lenge har hatt en sentral plass i urfolksretten.

Vi kan anbefale Enoksen å lese seg opp på anvendelsen av artikkel 27. Et sted å begynne er NOU 1984:18 Om samenes rettsstilling. Kapittel 6 kan her være til stor hjelp.

Og så vil vi anbefale nyere litteratur og utredninger, f.eks. NOU 2007: 13 Den nye sameretten kapittel 5.

Når det gjelder de øvrige tingene Enoksen tar opp, har det lite med vårt innlegg å gjøre. De tilfører ikke debatten noe, og vi finner derfor ikke å bruke tid og plass på dem, men ønsker heller Enoksen god lesning og at engasjementet hans blir mer fokusert i fremtiden.

Gunnar Eriksen, professor, Det juridiske fakultet,
Ánde Somby, førsteamanuensis, Det juridiske fakultet,
Øyvind Ravna, professor, Det juridiske fakultet,
UiT Norges arktiske universitet