Gå til sidens hovedinnhold

Lærer med tilleggsutdannelse og pedagogiske utfordringer om Sápmi

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I ND fredag 30. april kunne man lese at Ingrid Nordmark, lærer med tilleggsutdannelse i Norsk, IKT og samfunnsfag, står overfor et stort dilemma. Dilemmaet er hva hun som lærer skal lære elever i den norske skole om samer, Sápmi, fornorskingspolitikk og FNs konvensjon mot rasediskriminering.

Det mange av oss vet er at Ingrid Nordmark er styremedlem i «Etnisk og demokratisk likeverd» (EDL), en organisasjon som på sin hjemmeside kunngjør et formål om å få endret lover og ordninger for å ivareta samisk kultur språk og likeverd i Norge, samt å motarbeide planer om å innføre flere slike lover og ordninger. Det ikke like mange vet, men som i denne sammenheng blir like viktig, er at Nordmark også er lærer ved Medkila skole i Harstad Kommune.

Jeg er sjokkert over det hun formidler i ND, og håper at hennes arbeidsgiver ser hva slags grumsete meninger som her settes på trykk. Kulturdepartementet (KUD), som har ansvar for den statlige politikken på områdene kultur, likestilling og diskriminering, har laget en læreplan som en lærer er forpliktet til å forholde seg til. Dette gjelder uansett hvor mye hun eller han avskyr eller misliker samer og lover og regler som beskytter samer og samisk kultur i Norge. Man kan gjerne diskutere hva som er sant og usant, eller rett og galt, men jeg tror de fleste vil mene at den historien KUD og skoleverket baserer seg på er langt nærmere faktum og sannhet, enn den fortellingen Nordmark og EDL presenterer. I mine øyne burde Nordmark revurdere sitt yrkesvalg, framfor å spørre om hva hun skal lære skolebarn om landets urfolk.

Hun bør også spørre seg selv hva en lærer (uavhengig av tilleggsutdannelse) har lov til å fortelle sine elever, herunder tenke på om hun som lærer har lov til å forfekte egne politiske meninger overfor dem.

«Sametingets valgmanntall er et etnisk register. En må være av samisk ætt for å kunne delta ved valg til sametinget. Ektefeller og alle andre som ikke har denne etniske tilhørigheten, er utestengt. Får ikke delta.»

Etnisk register? Når ble et valgmanntall et etnisk register? Er det norske valgmanntall et etnisk register, siden det er nordmenn som får stemme der? Mitt inntrykk er at Nordmark skaper forvirring og usikkerhet ved denne måten å omtale det samiske valgmanntallet på. Men det er ikke uventet.

Nordmark uttaler seg også skråsikkert om samene som urfolk: «Vi kan med 100 prosent sikkerhet si at samer i Norge ikke er Norges urfolk.» Hvordan kan hun si det? Vet hun hva urfolk er? Holder det å vise til tøvete sammenlikninger med ord som har i seg begrepet "ur" - slik som urpremiere eller urfremføring?

På regjeringen.no kan man lese at «Det finnes ingen generell, internasjonalt akseptert definisjon av begrepet urfolk. Vanlige kjennetegn for urfolk er at de ikke er det dominerende folket i det større samfunnet de er en del av, og at de har bodd i områdene fra langt tilbake og før statens grenser ble fastlagt. Urfolk har også som regel en egenartet kultur basert på naturressursene, og de skiller seg sosialt, kulturelt og/eller språklig fra den dominerende befolkningen. Urfolk er ofte også en minoritet i landet, men det gjelder ikke alltid.

ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater, som Norge ratifiserte i 1990, definerer urfolk på følgende måte i artikkel 1 nr. 1 b: «Folk i selvstendige stater som er ansett som opprinnelige fordi de nedstammer fra de folk som bebodde landet eller en geografisk region som landet hører til da erobring eller kolonisering fant sted eller da de nåværende statsgrenser ble fastlagt, og som - uansett deres rettslige stilling - har beholdt alle eller noen av sine egne sosiale, økonomiske, kulturelle og politiske institusjoner.»

I Norge er det klart at samene fyller vilkårene i denne definisjonen. Det har både Høyesterett, Stortinget og flere regjeringer uttalt. Seinest ble dette uttrykt da samtlige partier unntatt forslagsstillerne fra FrP i Stortinget 23. april tok avstand fra Frp-representantforslaget om å trekke Norge fra ILO-konvensjon nr. 169, oppheve Finnmarksloven og nedlegge Sametinget

Dette burde i all enkelhet forklare samenes status som urfolk i Norge. Så stilte Nordmark spørsmålet om Sapmi: Hva er det og hvor er dette landområdet? Sàpmi er et landområde som ligger i de fire nasjonalstatene Norge, Sverige, Finland og Russland og sammenfaller med områdene tradisjonelt brukt av samene. Dette er også enkelt forklart.

At Nordmark i sitt virke som styremedlem i EDL ønsker å spre usannheter og forvirring rundt det samiske er forståelig, når man kjenner foreningens mål og motiver. Likeledes at hun velger ikke å forholde seg til faktum og sannheter basert på forskningsmateriale og aksepterte historiske fremstillinger. At Nordmark forholder seg til fortellinger satt sammen på EDL-møtene eller over kaffebordet sammen med meningsfeller får være hennes sak. Men det er ikke hennes sak når hun presenter seg som adjunkt med tilleggsutdanning og tilkjennegir at hun vil formidle sine forskrudde meninger overfor skolebarn og ungdom gjennom hennes stilling som lærer i skoleverket i Norge.

Kommentarer til denne saken