I 2005 la Statens Vegvesen fram prosjektbeskrivelse for Langsundforbindelsen.

Om det valgte trasevalget konkluderte Statens Veivesen: "I dette tilfellet har vi et lønnsomt prosjekt, noe som er sjeldent i lavtrafikkerte områder. Hovedårsaken er de store innsparinger i ferjedriften og kjøretid."

Tilsvarende utredning gjort av KPMG i 2018 kom til samme resultat

I saksframlegget fra administrasjonen til fylkestinget i juni pekes kun på utgiftene og ikke mulige innsparinger for samfunnet, slik Statens Vegvesen har gjort.

Etter 15 år er det lite trolig at dagens fylkespolitikere kjenner prosjektet godt. Det bør derfor være en selvfølge at alle sider av saken belyses når fylkesadministrasjonen skal utarbeide oppdatert prosjektbeskrivelse.

Jeg peker derfor på noen punkter politikerne bør opplyses om i saksutredningen..

Hvor mye reduseres klimagassutslipp ved at et samband legges ned og Vannøyferga får halv seilings- distanse? Hvor mye antar administrasjonen at fylket kan spare på drift av Vannøyforbindelsen?

I tillegg begrunner Staten Vegvesen konklusjonen sin med mulige innsparinger i bussdrift, ambulansetjenester og kommunale tjenester. Og ikke minst reduserte transportkostnader for næringslivet.

Ca 80% av trafikken går til Tromsø. Reisetid Vannøy – Tromsø tur- retur reduseres med ca 40 min og mellom Reinøy – Tromsø med ca 60 min. De fleste bygdene på Reinøya vil nå Tromsø på under timen. Det vil ha stor betydning for befolkningsvekst og muligheter for utvikling av næringslivet. Dette bekreftes av den positive utviklinga vi nå ser på strekninga Hansnes – Gamnes

Så langt jeg forstår har fylket ikke beregnet innsparinger på Vannøyferga som følge av Langsundforbindelsen.

Seilingsdistansen reduseres fra 13,2 til 5,7 km. Etter dagens rutetabell betyr det redusert seilingstid pr år på 29000 km eller 16000 nautiske mil. Det burde være mulig å spare driftskostnadene når seilingsdistansen reduseres med ca 55 % og samtidig opprettholde eller forbedre seilingsfrekvensen.

I saksframlegget til fylkesråden er kostnadsrammen til hele prosjektet beregnet til ca 1,2 milliard uten at kostnadene til de tre delområdene er dokumentert..

I Kommunedelplanen fra SV var kostnadene ca 60% på tunnel og 40 % på oppgradering av 15 km fylkesveg og nytt fergeleie. Siste beregning av ferjeavløsnings midler er ca 980 mill. 60% av 1,2 mill er 720 mill. Det betyr at fylket får ca 150 mill til utbedring av 15 km elendig fylkesvei via fergeavløsningsmidler Hvis Langsundforbindelsen blir realisert.

Jeg forutsetter at fylkesadministrasjonen ved endelig saksframlegg belyser alle sider ved behovet for langsundforbindelsen og at bakgrunnstallene blir synliggjort.

Langsundforbindelsen åpner også for en framtidig fergeforbindelse mellom Karlsøy og Skjervøy kommune.

I løpet av 15 år har forutsetningene for beregningene endret seg, men det er likevel viktig å se på alle sider ved prosjektet. Kanskje er Langsundforbindelsen fortsatt et lønnsomt prosjekt.