I følge Vitenskapelig Råd for Lakseforvaltning er lakselusa den største trusselen mot villaksen. Vi vil gjerne komme med noen synspunkter angående oppdrett i tilstøtende fjorder til Reisaelva.

I 2002 var det ILA sykdom i merdene i Rotsund og mye død fisk ble dumpet i nærområdet. Da dette ble kjent på våren og sommeren ble merdene stengt over 1 til 2 år.

På våren 2003, da 2 til 3 års gammel yngel skulle ut i havet møtte de ikke på lus eller andre ting som kunne ta livet av dem, og det ga seg utslag i enormt stor oppgang av smålaks i Reisaelva 3 år senere (2006) - og storlaks i 2008.

I 2009 gikk fangsten ned mens i 2010 gikk fangsttallene opp igjen.

Oppdrett startet opp igjen, og det ga etter hvert utslag i mindre fisk i elva ettersom lakselusa fikk mer fotfeste.

I 2012 var det ILA-sykdom i merdene på Hamneidet, og det ga igjen utslag i mer fisk i 2017.

Når smolten går ut i havet er det viktig at den ikke blir angrepet av lus, 2 til 3 lus er nok til at den ikke overlever. En fisk som dør av lus dør langsomt. Og grafikken under viser at det er Rotsundet som er den viktigste ferdselsvei for yngel som skal ut til havet fra Reisaelva.


Den blå streken på graf nr 1 viser laks inntil 3 kg og at yngelen som gikk ut i 2003 og kom tilbake som smålaks i 2006 hadde en enorm økning fra ca. 200 til 1446 smålaks. Videre viser den grønne grafen en enorm økning av storlaks i 2008. Den gikk fra 69 storlaks i 2007 til 855 storlaks i 2008.

Dette viser at det er lakselusa som er årsaken til det dårlige fisket i Reisaelva og som er årsaken til at Reisa Elvelag har sett seg nødt til å stenge elva for fiske. I første omgang for 1 år, så vil eventuell ny telling vise om det er bærekraft for ny åpning.

Reisa Elvelag har i årevis gjort tiltak for å bedre vilkårene for villaksen, men til liten nytte - så derfor mener vi at det er lakselusa som er årsaken til at elva stenger nå.

I det man avler på laksen og setter den i merder blir laksen som et husdyr å regne, og skal behandles deretter. Dyrevelferdsloven må følges. Mange laks dør i oppdrett. Hvis det samme skjer ved oppdrett av kjøtt hos en bonde, blir dette kalt en dyretragedie og Mattilsynet blir koblet inn. Men når det gjelder lakseoppdrett sier oppdretterne at det er normalt.

Miljøverndepartementet har ansvaret for elva og ferskvann, men når de kommer ut i sjøen har de ikke lenger ansvar for miljøet . Dette ble opplyst på et folkemøte av Helge Dyrendal fra miljøverndepartementet. Vi mener at forvaltningen må sees på som en helhet og ikke slik som i dag hvor fiskeridepartementet tar over når fisken kommer ut i saltvann og miljøet blir ikke fulgt opp.

Eksisterende merder må lukkes og at alt av nye konsesjoner må etableres på land.

Atlanterhavslaksen er enkelte plasser kommet på rødlista, og ingen fra diverse regjeringer opp gjennom tidene vil gjøre noe for å berge villaksen.

Vi mener forvaltningen av atlanterhavslaksen må forvaltes av ett departement og ikke som nå gjennom et todelt ansvar.

Det har vært hjemme alene fest under havoverflaten lenge nok.

  • Kilde: Sætre og Østli: "Den nye fisken ”