Paradoksalt behandlet Stortinget samme dag Meld. 10 (2021-2022) Prioriterte endringer og tiltak i Forsvarssektoren med Innst. 392 S (2021-2022) hvor Nils-Ole Foshaug (Ap) var saksordfører. Meld St. 10 (2021-2022) ble vedlagt protokollen uten merknader. Gjennom meldinger informerer regjeringen Stortinget om arbeidet som er gjort på et spesielt felt, eller drøfting av framtidig politikk.

Fra meldingen kan en lese: Regjeringen har satt i gang en gjennomgang av Forsvarets maritime helikopterkapasitet. Det er lagt ned en betydelig innsats over lang tid i sektoren for å lykkes med NH90. I gjennomgangen vurderes ulike alternativer for å få på plass en forsvarlig løsning for maritim helikopterkapasitet for fremtiden. Dette vil danne grunnlaget for en avgjørelse om veien videre for NH90.

Den veien kjenner vi nå.

Forsvaret har i tillegg vurdert mulig innleie av sivil helikopterkapasitet som et supplement til NH90. Det er gjennomført undersøkelser i markedet for å få avklart om det er aktører som kan tilby løsninger som kan dekke deler av behovet for helikopterkapasitet til Kystvakten. Denne vurderingen viser at det er mulig med innleie av sivile helikopter, men at sivile maritime helikopter har en begrenset kapasitet. Begrensningene ligger i at sivile helikoptre ikke kan operere fra fartøy når bevegelsene overstiger +/- 2 grader i pitch og roll. Sivile helikoptre kan på den andre siden støtte Kystvakta fra baser på land.

For å håndtere utfordringene på mellom- og lang sikt er det viktig å vurdere Forsvarets helikopterkapasitet i en helhet, herunder risiko knyttet til å dele opp et lite kompetansemiljø. Vurderinger knyttet til antall helikoptertyper, lokasjoner, ambisjonsnivå, økonomiske forutsetninger og behovet for å utvikle et fremtidig bærekraftig miljø blir viktige faktorer å ta høyde for.

Det er åpnet et vindu hvor tilbydere og politikere med egne agenda posisjonerer seg. Hvis en ønsker Hovedbasen for Forsvarets helikopter reetablert og Maritim Helikopterving styrket på Bardufoss flystasjon gjelder det å følge med i timen. Dette vet stortingsrepresentant Nils-Ole Foshaug (Ap), ordfører Bengt-Magne Luneng (Sp), forsvarsvenner, politikere og næringslivet i landsdelen.

Forsvarssjefen har vært tydelig på at Marinen har første prioritet på maritime helikopter for å kunne gi tilfredsstillende kampkraft og beskyttelse til Fregattene. I en slik kontekst er det nærliggende å tro at sjef Luftforsvaret vil anbefale å slå sammen 334 Fregattskvadronen og 337 Kystvaktskvadronen lokalisert til Håkonsvern og anbefale leie av sivile helikopter til Kystvakta. Vedlikehold av de maritime helikoptrene vil da kunne settes bort til en strategisk partner nært Håkonsvern.

Med Forsvarsjefens prioritering i 2018 med 2100 flytimer på NH90 ville det ikke være flytimer igjen til Kystvakta. Med 5400 flytimer ville det være mulig å dekke både Marinens og Kystvakta sine beskrevne og robuste behov. Om det i dag ble produsert 5400 flytimer med NH90, er det et spørsmål om Marinen og Luftforsvaret har tilstrekkelig med operative crew for å kunne ta ut disse timene.

Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) konkluderte også i 2018 etter simuleringer at under gitte forutsetninger ville det være mulig å produsere helt opp til 5400 flytimer. Forutsetningene omfattet blant annet tilstrekkelig god tilgang på reservedeler, mange nok vedlikeholdsdokker og stor nok vedlikeholdsorganisasjon. NH90 kunne med andre ord fungert tilfredsstillende gitt at det var tilstrekkelig med ressurser.

For å få økt tilgjengelighet på Kystvaktas Lynx-helikopter i en kritisk periode ble vedlikeholdssystemet omarbeidet til et tilstandsstyrt vedlikehold hvor komponenter med gangtid og kalender ble skiftet i samme syklus. Samtidig fikk planlegging og bestilling av reservedeler et nødvendig fokus. Dette økte tilgjengeligheten på flyskrog- og timer radikalt. Dette kunne også vært vurdert gjennomført for NH90 sitt forsynings- og vedlikeholdssystem. Kan leverandørens bestemmelser og krav til vedlikeholdskonsept for NH90 være for kommersielt?

Det kan diskuteres hvor lurt det var å si opp kontrakten med NHI for NH90 mens det er krig i Europa og uten en plan for nye helikoptre og ivaretakelse av kompetansen. Finland, Belgia, Tyskland, Frankrike, Nederland og Italia vil fortsatt operere sine NH90.

Riksrevisjonen sin undersøkelse i 2018 av anskaffelsen av maritime helikoptre til Forsvaret konkluderte med at leverandøren har en stor del av ansvaret for forsinkelse, men Forsvarsdepartementet, Forsvarsmateriell og Forsvaret har heller ikke fulgt opp anskaffelsen godt nok.

Det gjenstår for Riksrevisjonen på eget initiativ eller på oppdrag fra regjeringen å etterse om anbefalingene fra revisjonen ble fulgt opp. Hvis vedlikeholdsorganisasjonen må bruke 50 % av sin arbeidstid på å vente på reservedeler blir det en ineffektiv utnyttelse av vedlikeholdskapasitetene og dyre flytimer.

Planer og vedtak kan endre seg fort for Forsvaret. Forsvarsplanleggere som kjenner sin Clausewitz burde følge - valg og fastholdelse av målet. I så måte ville Bardufoss flystasjon med sin infrastruktur, kompetanse og samarbeid med Bardufoss videregående skole om flymekanikerutdanning, lokalisert i kjerneområdet til Hæren og nært de prioriterte operasjonsområdene til Marinen og Kystvakta, bli styrket som Forsvarets hovedbase for helikopter.

I dag er Kystvakta, fregattvåpenet og Hæren uten helikopter, og spesialstyrkene venter på å få skiftet ut de gamle Bell 412. Regjeringen - og spesielt finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) - har en jobb å gjøre knyttet til Forsvarets helikopterstruktur, slik som de har informert Stortinget i Meld. 10 (2021-2022) Prioriterte endringer og tiltak i forsvarssektoren. Dette er et arbeid og en prosess som personellorganisasjonene på Bardufoss flystasjon, Målselv som vertskommune og Troms og Finnmark fylkeskommune med sin flymekaniker utdannelse må bli invitert til å delta i.