Sjømatnæringen er en bærebjelke i Finnmark. Her har næringen avgjørende betydning for verdiskaping og sysselsetting. Fiskeri og havbruk, med tilhørende foredlings- og leverandørindustri, bygger samfunn og skaper liv i husene langs kysten. Slik har det alltid vært, og er det noe jeg vil jobbe for på Stortinget så er det at fiskeriene skal bidra med stabile og sikre arbeidsplasser i Finnmark også i fremtiden.

Det fremgår soleklart av formålsparagrafene i blant annet Havressursloven og Leveringspliktforskriften at fiskeriressursene tilhører folket i fellesskap og skal komme kystsamfunnene til gode i form av å sikre anlegg som bearbeider fisk stabil råstofftilførsel fra torsketrålflåten.

Leveringsplikt-forskriften skal bestå og forbedres

I Nord-Norge finnes mye fisk tilgjengelig for foredling. Likevel opplever jeg at dagens regjering står handlingslammet og lar en stor andel av fisken vår sendes ubearbeidet ut av landet. Arbeiderpartiet vil forbedre pliktsystemet for torsketrålene, slik at ordningen innfrir intensjonen om helårlig sysselsetting i de tilgodesette samfunn. Dagens regjering fremmet i sin tid forslag om at leveringsplikten skulle oppheves, og at trålerne kunne beholde store deler av de tildelte kvotene (mot noen begrensede kompenserende tiltak). Dette er ikke en aktuell løsning for Arbeiderpartiet.

Riksrevisjonen: Kystsamfunnene taper

Riksrevisjonen har vist at summen av endringene i kvotesystemet har fått mange negative konsekvenser for fiskeriaktivitet i mange kystsamfunn. Vi har over år vært vitne til en fiskeripolitikk som har beriket noen få på bekostning av kystfolket. Dette har ført til en svekkelse av mange fiskerisamfunn, ungdom har blitt utestengt, og eierskapet i fiskeriene har blitt samlet på stadig færre hender.

I dag landes mesteparten av fisken i en kort og hektisk periode på vinter- og vårparten. Kapasiteten til å foredle store mengder fisk levert i en kort periode er ikke tilstede, og prisingen av fisken til norsk fiskeindustri er for dårlig. Konsekvensene av dette er at ubearbeidet fisk selges ut av landet. Slik kan vi ikke ha det, det er ikke slik vi bygger samfunn langs kysten.

Når resultatene av vedtatt fiskeripolitikk de siste 20 årene, med både rødgrønn og blåblå regjeringer i førersetet, ikke gir den ønskede virkningen og måloppnåelsen – da er det bare å brette opp ermene og arbeide for løsninger som gir den samfunns- og næringsutviklingen vi ønsker.

Aktiv distriktspolitikk krever aktiv næringspolitikk

For å sikre levende lokalsamfunn, er vi avhengig av en stat som driver en aktiv næringspolitikk. Det er helt nødvendig at det nå tas aktive grep, som sikrer økt foredling gjennom bedre tilgang til ferskt råstoff hele året og utviklingsarbeid innen foredling med utgangspunkt i fryst råstoff. Skal vi lykkes med å utvikle distriktene langs kysten, må vi føre en politikk som gir mer helårlig sysselsetting og som bidrar positivt til bosetting. Arbeiderpartiet vil sørge for ny fiskeripolitikk!