Gjennom koronapandemien har kvinner stått i frontlinjen. Som helsearbeidere, omsorgspersoner, lærere og i tjenesteytende næringer som hotell, restaurant og butikk. Det er til stor inspirasjon at flertallet av landene som har bremset koronapandemien best, og samtidig har klart å håndtere økonomiske- og helsemessige konsekvenser på en god måte, ledes av kvinner. Samtidig er det kvinner som rammes hardest i pandemien når tjenesteytende næringer blir stengt. Pandemien bidrar til større arbeidsledighet og økt fattigdom blant kvinner, samt at kvinner rammes av mer ubetalte omsorgsplikter og gjennom økende vold i hjemmet.

Den internasjonale kvinnedagen minner oss på at vi fortsatt må arbeide for likeverd, like muligheter og kvinners rettigheter. Vi har kommet langt i Norge, vi bor i et av verdens mest likestilte land. Men fortsatt er mye ugjort. Kvinner jobber mer deltid, og tjener dårligere enn menn. Kvinner sparer mindre og kommer dårligere ut etter et samlivsbrudd. Færre kvinner starter egen bedrift, og det er færre kvinner som blir ledere. Ofte skyldes dette personlige valg og tilfeldigheter. I tillegg er det noen strukturelle faktorer som bidrar til å opprettholde forskjellene mellom kjønn.

Norge er et flerkulturelt land der innvandrere beriker både samfunnet og arbeidslivet gjennom sine erfaringer, kunnskap og arbeidsvilje. Samtidig som innvandring gjør oss til en mer mangfoldig nasjon, ser vi utfordringer knyttet til integrering. Jeg mener at kvinner er nøkkelen til hele familiens sosiale og kulturelle inkludering.

Det er et problem at det er for lav yrkesdeltakelse blant kvinner med minoritetsbakgrunn. Gode norskkunnskaper og deltakelse i arbeidslivet er de to viktigste nøklene til inkludering i det norske samfunnet. Satsing på dette er svært viktig. Høyre fortsetter sin satsing på introduksjonsprogrammet med sterkere vektlegging på arbeid, bedre språkopplæring og raskere inkludering. Regjeringen har foreslått en ny tiltakspakke denne våren, som blant annet viderefører utvidet norskopplæring og utvidet programtid. Her må kommunene ta i bruk alle de ekstra virkemidlene som følger med for å gi enkeltpersoner bedre mulighet til å lykkes. Det er også viktig at kommunene og fylkeskommunene får på plass et godt samarbeid om karriereveiledning.

Ideelle organisasjoner og sosiale entreprenører er viktige tilskudd til det offentlige tilbudet og spiller en viktig rolle i integreringsarbeidet. Frivillige organisasjoner har lang erfaring med å etablere felles møteplasser der kvinner på tvers av bakgrunn kan treffes. Et større samarbeid og bedre støtte fra det offentlige vil øke tilbudet av inkluderende og lavterskel aktiviteter for innvandrerkvinner.

Barnehagen er en god arena for utvikling, læring, sosialisering, inkludering og integrering. Med Høyre i regjering har vi nå fått billigere barnehage og gratis kjernetid for familier med lavinntekt. Et ytterligere tiltak kan være å gi foreldre som benytter seg av gratis kjernetid i barnehagen, men som ikke er i arbeid eller under utdanning, tilbud om aktivitet eller norskopplæring mens barna er i barnehagen.

Med kvinner i frontlinjen skal vi fortsette å jobbe for et samfunn med små forskjeller, større frihet og likeverd. Økonomisk frihet er viktig for at kvinner skal få en reell mulighet til å bli selvstendige. De største forskjellene er mellom de som har en jobb å gå til, og de som ikke har det. Det er her den største innsatsen må settes inn.

Gratulerer med Kvinnedagen!