I siste møte i helse- og velferdsutvalget ble en hastesak lagt frem: nesten 100 mennesker står på venteliste til sykehjemsplass og andre pleie- og omsorgstilbud i Tromsø. Situasjonen er kritisk. Helsehuset – som skal drive spesialisert korttidsbehandling – fungerer ikke etter hensikten fordi mange med vedtak om langtidsplass i sykehjem blokkerer korttidsplassene. Flere venter på avlastning og kommunen klarer ikke å ta imot utskrivningsklare pasienter fra UNN.

Det var akkurat denne situasjonen FrP advarte mot da det ble kjent at Kvaløysletta sykehjem skulle legges ned. Vi sa soleklart ifra om at nedlegging av et helt sykehjem ville føre til lengre ventelister og økte utfordringer med utskrivningsklare pasienter.

Vi ble imidlertid totalt avfeid. Ifølge politisk ledelse i kommunen var det ikke noe problem å avvikle Kvaløysletta sykehjem – ventelistene var nesten borte og utskrivningsklare pasienter var det slutt på. For nøyaktig ett år siden ble det sagt i helse- og velferdsutvalget at det ikke var noe problem å avvikle driften på Kvaløysletta sykehjem allerede innen sommeren 2020.

Det gikk selvsagt ikke. FrP har flere ganger foreslått å opprettholde full drift ved Kvaløysletta sykehjem frem til det er fattet beslutning om bygging av nytt bo- og velferdssenter. Men det røde flertallet i kommunestyret har stadfestet at et helt sykehjem – Kvaløysletta sykehjem – skal avvikles for å spare penger.

Hele saken er ekstra tragisk fordi man først prøvde å kamuflere nedleggingen med at det bare var en «midlertidig» stenging fordi man skulle renovere bygget. Problemet var bare at det ikke var satt av penger til slik renovering.

Så unnskyldte man nedleggingen med at det skal bygges nytt bo- og velferdssenter. Men det er fortsatt ikke behandlet noen sak om å bygge nytt bo- og velferdssenter på Kvaløysletta. Planlegging/prosjektering er ikke gjennomført. Det er ikke bevilget investeringsmidler. Vi vet av erfaring at det tar i alle fall seks år å planlegge og bygge et sykehjem, så det henger ikke sammen at man måtte beslutte stenging av Kvaløysletta sykehjem i fjor av denne grunnen. Hadde dette vært den reelle årsaken ville man først bevilget midler og gjennomført planlegglegging/prosjektering, og deretter sørget for midlertidige lokaler i byggeperioden.

Leder i helse- og velferdsutvalget, Gunhild Johansen (SV), fortjener i det minste ros for at hun er ærlig og nå åpent innrømmer det de fleste har skjønt; nemlig at Kvaløysletta sykehjem avvikles som et rent sparetiltak. Til avisa iTromsø 13.04 uttaler hun at «avviklingen av Kvaløysletta sykehjem var et tiltak som kom i stand da vi lagde budsjettet etter at vi manglet millioner for å kunne drifte det».

Hele prosessen med Kvaløysletta sykehjem er en skandale. Saken har vært en enorm påkjenning for beboere, pårørende og ansatte og den viser en total mangel på kommunal planlegging. Når resultatet nå har blitt nesten 100 personer på venteliste til ulike tilbud, så er skandalen dessverre komplett.

Det blir flere eldre og behovene for helse- og omsorgstjenester øker. Vi kommer til å trenge flere sykehjemsplasser, ikke færre. I denne situasjonen er det meningsløst å legge ned et helt sykehjem. Det handler om omsorgen for syke og pleietrengende mennesker. Det er faktisk vanskelig å begripe at noe slikt i det hele tatt kunne bli satt i gang.

Ingen må være overrasket over at resultatet er lange ventelister til sykehjem, press på korttidsplasser og avlastningsplasser og mange utskrivningsklare pasienter på UNN.