Ingen elsker bomringen i Tromsø, uenigheten er om den er nødvendig eller ikke. Etter kommunevalget vet vi i alle fall hva folk i Tromsø mener: et klart flertall stemte på partier som vil beholde bomringen. En entydig positiv virkning av bomringen nevnes ikke så ofte: når trafikken går ned og særlig i rushtiden, er det mye tid og penger spart både for næringslivet og folk flest som slipper å sitte i kø. Det kan virke som om den venstresiden i Tromsø jeg selv tilhører har prioritert ned det å få en ny fast forbindelse mellom Tromsøya og Kvaløya. Delvis ser det ut til å mangle penger, delvis er det noen som tenker at enhver ny forbindelse vil øke biltrafikken. Da synes jeg det viktigste argumentet for en ny Kvaløy-forbindelse forsvinner: samfunnssikkerhet. En enkelt bru kan alltid og blir stadig stengt for kortere perioder av sterk vind eller bilstans på brua. Men verre ting kan skje, for eksempel at Sandnessundbrua ødelegges av et skip som mister motorkraft og styring. Med alt som finnes av viktige sikkerhetsfunksjoner på Tromsøya (brannvesen, politi, sykehus og flyplass), så må det på plass sikrere samband for å trygge livet til alle på Kvaløya. Slik det allerede lenge har vært mellom fastlandet og Tromsøya med både tunnel og bru.

Les også

Tunnel til Kvaløya og atomkraftverk i Tromsø? Ja takk!

Venstresidens forslag om bru fra Selnes over til Langnes, bare 1 km sør for dagens bru, virker lite gjennomtenkt. To så nære bru-forbindelser kan lett rammes samtidig, for eksempel av sterk vind eller et skip uten styring som treffer begge bruer. Mer fornuftig må det være med en tunnel. Det er noe helt annet enn en bru, så det er vanskelig å tenke seg at begge settes ut av spill samtidig. For noen år mener jeg å huske at både utviklingslagene på Kvaløya og Kvaløysletta bydelsråd ønsket en tunnel heller enn en ny bru. Det hadde vært interessant å vite hva utviklingslagene og bydelsrådet mener nå.

Høyresiden i Tromsø-politikken har gått inn for en tunnel fra Sør-Tromsøya over Håkøya til Kvaløya. Men i valgkampen kom Jan Blomseth (eks-FrP, nå Nei-til-bompenger) i følge Nordlys 2. september med et mye bedre forslag etter min mening: tunnel omtrent der venstresiden vil ha bru, altså rett sør for dagens Sandnessundbru. Det kan innvendes at da vil all trafikk måtte passere Giæverbukta sør for flyplassen. Men samtidig bør det bli billigere enn Håkøya-alternativet fordi tunnellen blir kortere og eksisterende veiløsninger på begge sider kan brukes.

Så er det sagt at nullvisjonen om at privatbilbruken ikke skal øke, gjør at enhver ny tunnel er umulig fordi tunnel egner seg kun for bil og ikke for gående og syklende. Dette kan trolig ordnes med en blanding av restriksjoner for biltrafikken på dagens bru (etter at en ny tunnel er ferdig) og bompenger. Og finansieringen av den nye forbindelsen må kunne delfinansieres med en egen bompengeordning for Kvaløy-forbindelsen med en relativ høy sats, men med den kompensasjonen at de som betaler bompenger på å krysse Sandnessundet slipper å betale bompenger på selve Tromsøya. Etter min mening bør Kvaløya-forbindelsen tenkes gjennom på nytt og prioriteres høyt.

Les også

Drømmen om tunnel til Håkøya, ren fantasi?