Sikker drift av spesialisthelsetjenester i landets nordligste landsdel er et viktig samfunnsansvar. Folk skal ha mest mulig lik tilgang på helsetjenester og den nordnorske spesialisthelsetjenesten må være av høy kvalitet. Spesialisthelsetjenestene er et statlig ansvar som i nord ivaretas av Helse Nord RHF og skal utvikles med hensyn til de behovene vi ser i det nord-norske samfunnet.

Fylkestinget i Troms og Finnmark vil uttrykke sterk bekymring knyttet til funnene fra internrevisjonen til Helse Nord RHF i 2022. Helse Nord sine resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre for 2019 og tilsyn høsten 2020, viste risiko for svakheter på implementering og etterlevelse av nasjonale helsefaglige retningslinjer i regionen. I tillegg konstaterer internrevisjonen at Helse nord ikke har stilt generelle krav til etterlevelse av de nasjonale helsefaglige retningslinjene i sine oppdragsbrev, og det fremkommer at prioriterte risikoområder hittil ikke har inngått i den overordnede risikostyringen til helseforetaket.

Fylkestinget i Troms og Finnmark vurderer dette som alvorlig, og helseforetaket må fremover svare ut på hvilken måte deres prioriteringer de siste årene har medvirket til de negative funnene som har kommet fram. Fylkestinget vil understreke at nødvendig kvalitetssikring i Helse Nord RHF sitt virkeområde har stor betydning for den nord-norske befolkningen. Det må forventes at dette ivaretas fremover på en bedre måte.

Etter Fylkestingets oppfatning avdekker internrevisjonsrapporten at det er store utfordringer knyttet til styring og prioriteringer i Helse Nord RHF. Rus- og psykiatritjenesten i Helse Nord har over tid ikke fått de prioriteringene som de behøver, og fylkestinget er bekymret for de samfunnsmessige konsekvensene dette vil ha dersom det ikke tas snarlige grep. Fylkestinget forventer at styret, administrativ og faglig ledelse sørger for vurderinger av de totale konsekvensene av styrings- og prioriteringsutfordringene, og sikrer at folks trygghet, sikkerhet og helse slik at noen av våre mest sårbare grupper får sin nødvendige prioritering.

Dersom lokaliseringsstrid fører til at helsefaglige retningslinjer ikke følges når funksjoner fordeles eller splittes opp, så risikerer befolkningen i regionen at kvaliteten på tjenestene i vår region forringes - det anser fylkestinget i Troms og Finnmark som uakseptabelt. Fylkestinget vil rette særlig oppmerksomhet og bekymring knyttet til internrevisjonsrapportens understreking av poenget om at UNN må prioriteres når det kommer til høyspesialiserte behandlinger i virkeområdet. Fylkestinget ber om tilbakemelding fra Helse Nord hvordan de vil sikre prioritering av UNN sine høyspesialiserte behandlinger fremover.