Vi ønsker at det skal være mulig å fortsette forsyne verden med olje. Fallende oljepris, etterspørsel og følgelig færre oljeinntekter er dessverre en realitet og en utfordring stortingspartiene ikke har noen reell løsning på. Den norske velferdsstaten er ikke bærekraftig. Offentlige utgifter overgår statlige inntekter i et massivt omfang.

Statsbudsjettet går hundrevis av milliarder i underskudd. Subsidiert av oljeinntektene klarer vi å holde hodet over vann. Samtidig vil forventede statlige utgifter øke drastisk i det vi går inn i tidenes eldrebølge. På toppen av det har Norge negativ befolkningsvekst. Det fødes for få barn til å dekke gapet mellom statens inntekter og utgifter, og mer enn hele pensjonsfondet er lovet bort i fremtidige pensjonsutbetalinger. Norges sparebøsse er i praksis allerede tømt.

Regjeringens “løsning” på regnestykket om at stadig færre skal betale stadig mer for stadig fler, er at neste generasjon skal skatte mer, jobbe lenger og forvente mindre i pensjon. For å erstatte den lave veksten i produktiviteten, varslet Produktivitetskommisjonen at skattebyrden vil kunne måtte øke fra dagens nivå på rundt 40 % opp til hele 65 %, ikke medregnet avgifter. Vi trenger økt vekst i næringslivet, mer produksjon og verdiskapning, det er dette som gir grunnlag for økt kjøpekraft og bedre levestandard. Vi kan ikke skatte oss til velstand. Skatt er et hinder for økonomisk utvikling.

Ingen andre partier tar tak i utfordringen om manglende økonomisk bærekraft, til tross for at dette problemet meldes om både i perspektivmeldinger, i statsbudsjett og at finansministeren selv advarer i media. Vi skal ikke og kan ikke sende regningen for eget forbruk til våre barn og barnebarn ved å fortsette å øke statsbudsjettet.

Liberalistene sier: "Vi har ingen rett til å sette våre barn i økonomisk gjeld. Vi kan ikke skyve våre problemer over på neste generasjon bare fordi vi ikke tør å gjøre vanskelige og upopulære, men helt nødvendige, prioriteringer."

Hvordan skal vi imøtekomme en fremtidig med lavere oljeinntekter?

Liberalistene sier klart og tydelig at Norge må kutte offentlige utgifter og tilrettelegge for økt verdiskapning produsert av privat sektor. Nå! Vi har ingen tid å miste. Vi må forberede landet og befolkningen på en tid uten oljeinntekter. Løsningen er ikke å ta enda mer fra innbyggerne eller innføre ytterligere sentralstyring av markedet. Den er å løfte verdiskapningen produsert av næringslivet gjennom flere arbeidsplasser. La arbeidere beholde mer av hva de tjener, slik at vi øker kjøpekraften og løfter den økonomiske veksten.

Vi må få hele Norge i arbeid, og folk må få beholde mer av det de tjener. Parallelt med økt produksjon i næringslivet vil vi redusere størrelsen på det nasjonale byråkratiet,det betyr ansettelsesstopp i offentlig sektor, og kutt i unødig offentlig forbruk. Vi foreslår en konkret strategi for å forberede Norge på en tid uten oljen, for å sikre en rettsstat og økonomiske muligheter for fremtidige generasjoner:

Liberalistenes trepunktsplan:

  1. Kutt i arbeidsgiveravgiften
  2. Kutt i byråkratiet
  3. Kutt i offentlige utgifter

Kutt arbeidsgiveravgiften - flere og tryggere arbeidsplasser
Som en start ønsker vi å kutte arbeidsgiveravgiften med 50 prosent, for deretter å avskaffe den helt. Avgiften på 14.1 % er en skatt på arbeidsplasser, et angrep på næringsvekst og en kjepp i hjulet for økonomiens evne til å heve levestandarden for norske borgere. Kuttet vil gjøre det enklere for privat sektor å ansette nye arbeidere, det vil gi en rask økning i arbeidsplasser, og det vil generere betydelig økt produksjon for å ivareta økonomisk og statlig bærekraft. Ved å kutte i arbeidsgiveravgiften gjør vi det umiddelbart mulig for arbeidsgivere å heve lønnen til alle arbeidstakere i Norge, eller å investere i egen bedrift slik at vi får tryggere arbeidsplasser.

Redusèr byråkratiet - desentralisering til lokale myndigheter

For å finansiere kutt i arbeidsgiveravgiften og for å senke offentlige utgifter, foreslår vi å redusere størrelsen på byråkratiet. Den administrative staten er oppblåst. I følge European Journalist Data Network har Norge flere offentlige ansatte per innbygger enn noe annet land i Europa. 33 prosent av den totale arbeidsstyrken i Norge består av offentlig ansatte, og det er ikke medregnet offentlig eide foretak i privat næringsliv, slik som Statnett og Equinor.

I Sveits er bare 18 prosent offentlig ansatt. Per innbygger tjener arbeidstakere i Sveits 20 prosent mer enn nordmenn, uten hjelp fra betydelige naturressurser slik vi har i Norge. Sveits har generelt sett betydelig lavere skatter enn Norge, og en langt mindre administrativ stat. Det fungerer! Derfor vil vi innføre ansettelsesstopp på statlig og fylkeskommunalt nivå de fire kommende årene.

Kutt i offentlige utgifter - forberede Norge på en tid uten oljen

Som politisk prioritering vil vi fokusere på kutt i offentlige utgifter som det både er politisk vilje til og gode, anerkjente argumenter for. Vi vil avvikle bistandsbudsjettet og kulturbudsjettet, fjerne støtte til tros- og livssynssamfunn og politiske partier, kutte i politikerlønninger og stryke den direkte pressestøtten, samt splitte opp og selge NRK. Disse kuttene utgjør ca. 70 milliarder og vil i stor grad kunne finansiere et massivt kutt i arbeidsgiveravgiften.

Liberalistene fremmer en ansvarlig politikk til fordel for en bærekraftig rettsstat og økonomi, for våre barn og barnebarns fremtid og muligheter. Norge må imøtekomme en tid med mye lavere eller ingen oljeinntekter, samtidig med at eldrebølgen kommer stadig sterkere. For at vi ikke skal skyve regningene over på neste generasjon og for å unngå økonomisk kollaps, må vi få fart på økonomien og vi må kutte i det offentlige forbruket. Vi trenger politikere som tør å stå for og gjennomføre harde prioriteringer, selv når det er lite populært. Vi trenger ansvarlig økonomistyring.