20 millioner kr ble satt på kulturfond da Finnmark fylkeskommune solgte aksjene i Finnmark fylkesrederi og ruteselskap (FFR) for vel 15 år siden. Avkastninga fra fondet skulle brukes til å støtte etablering og oppbygging av kulturarbeidsplasser i Finnmark. I stor grad har disse midlene blit gitt som gunstige lån. I dag utgjør avkastninga nesten 5 millioner kr, som er disponible midler for utlån.

17. mars vedtok det store flertallet i fylkestinget, med Ap, Sp og SV i spissen at disse fondsmidlene ikke lenger skulle forbeholdes kulturvirksomheter i tidligere Finnmark fylke. Nei, de skal gis til virksomheter i hele Troms og Finnmark fylke.

Det vil si at det blir tre ganger så stort innbyggertall midlene skal fordeles på. Rødt fremma forslag om at Kulturnæringsfondet fortsatt skulle forbeholdes kulturvirksomheter i tidligere Finnmark fylke. Vi henviste blant annet til etableringa av Troms Holding as som begrunnelse for forslaget.

Dersom det skulle være noen som helst logikk og stringens i fylkestingets politikk, så skulle naturligvis kulturnæringsfondet forbeholdes kulturnæringsvirksomhet i Finnmark. Det flommer ikke akkurat over med finansieringskilder for kulturarbeid i Finnmark. Forslaget fikk dessverre kun 6 stemmer. (Rødt, Mdg, V og NKF (Nordkalottfolket)).

For to år siden ble selskapet Troms Holding AS oppretta av fylkestinget. Selskapet ble oppretta for å sikre at fremtidig utbytte fra Troms Kraft as kun skulle tilfalle kommuner og virksomheter i tidligere Troms fylke. Befolkninga i Finnmark skulle ikke få nyte godt av «verdier som var skapt i Troms», var begrunnelsen. Dette sjøl om Ishavskraft, som er en del av Troms Kraft as, har hovedkontor i Alta. Kun Rødt gikk imot denne etableringa. Jeg skrev blant annet om dette i artikkelen «Kraftegoismen».

Nå skal man ikke bli overrasket over at det kan skje en glipp, og at lite gjennomtenkte vedtak kan gjøres. Men vedtaket i fylkestinget denne gang var tydeligvis svært godt gjennomtenkt. Og det var sterkt å se hvordan tidligere finnmarkspolitikere forsvarte beslutninga, og hvordan fylkesråden fra SP forsøkte å fremstille saka nærmest som om de var lovforplikta til å ta disse millionene som var tiltenkt kulturvirksomheter i Finnmark. Nå er altså 2/3 av sårt tiltrengte kulturmidler fratatt Finnmark fylkes kulturarbeidere.