Skjalg Fjellheim bommer når han hevder at Kulturrådet svikter sitt nasjonale oppdrag og har «blitt et lokalorgan for hovedstadsregionen». Heldigvis viser tallene en ganske annen virkelighet.

Gjennom Norsk kulturfond gir Kulturrådet tilskudd til rundt 3 000 prosjekter hvert eneste år, og for oss er det en selvfølge at hele landet skal være med. Derfor er jeg glad for å se at både Nordland og Troms og Finnmark lå over landsgjennomsnittet på andel bevilgete søknader i fjor. Nær halvparten av søknadene fra de nordligste fylkene ble innvilget, noe som er høyere enn for både Oslo og Viken.

Fjellheim mener Kulturrådet må desentraliseres, men det er en jobb vi har gjort allerede. Vedtakene fattes nemlig ikke i en «Oslo-boble» men av en rekke uavhengige fagutvalg med medlemmer fra hele landet. Det gjelder også på scenekunstfeltet, der samtlige fagutvalg har medlemmer fra Nord-Norge. I tillegg sørger administrasjonen vår for å få med seg hva som skjer i scenekunstfeltet, og har blant annet sett mye av det Ferske Scener har produsert de siste årene. Når de hevder at de ikke har blitt sett av Kulturrådet så stemmer altså ikke det.

Den geografiske fordelingen er ikke lik på alle ordninger, og det er riktig at kunstnerskapsordningen for frie scenekunstnere skiller seg ut. Det skyldes først og fremst at ordningen har få tildelinger. I fjor var det bare fem av de 35 søkerne som kom inn på ordningen, og fagutvalgene har hele tiden en rekke hensyn å ta når de gjør sine prioriteringer. Prosjektstøtten har langt flere tildelinger, og heldigvis er tallene de siste par årene langt bedre enn det Fjellheim viser til. Bare i desember fikk åtte scenekunstnere i Nord-Norge prosjektstøtte – noe som utgjorde nær ti prosent av det totale antall tildelinger i den runden.

Mellom 80 og 90 prosent får altså avslag på kunstnerskapsstøtten, og det er forståelig at mange blir skuffet. Det er riktig at Ferske Scener har levert inn klage på at søknaden deres ble avslått, og at Kulturrådet har avvist klagen. Det er imidlertid ikke riktig at Kulturdepartementet har opphevet vårt opprinnelige vedtak når det gjelder selve søknaden. Departementet har bedt oss behandle klagen, og det vil skje når utvalgene møtes i mars.

Dette endrer uansett ikke vårt samfunnsoppdrag, som er å sikre at kunst og kultur både kan skapes og oppleves over hele landet. Jeg håper Ferske Scener og mange andre kunstnere i Nord-Norge fortsetter å søke midler fra Norsk kulturfond. Og så håper jeg Skjalg Fjellheim fortsetter å engasjere seg i hvordan vi fremover skaper best mulig forutsetninger for det frie kunstfeltet i nord. Men gjerne på en mer treffsikker måte enn han gjorde denne gang. Det har vi felles interesse av.