Stor mangel på sykehjemsplasser og andre heldøgns omsorgsplasser i Tromsø komme, bør være en kjent sak for mange og alle som sitter i kommunestyret. Konsekvensene bør også være kjent: oppsamling av utskrivningsklare pasienter på Universitetssykehuset UNN, helt fullt på Helsehuset som skal ta imot de som er ferdig behandlet på UNN, og i tillegg - lange ventelister for å få heldøgns korttids- og langtidsplass i institusjon.

Torsdag 24. mars kunne iTromsø fortelle om 87 år gamle Per som måtte være på UNN i 7 uker etter operasjonen, fordi Tromsø kommune ikke hadde noen steder de kunne ta imot han. Å lese om hvordan oppholdet hans på UNN var i alle disse ukene for han og de pårørende, gjør sterkt inntrykk. Også andre eldre og deres pårørende vet vi ofte har det svært vanskelig mens de venter i opp til mange måneder på institusjonsplass.

Tromsø eldreråd har pekt på i flere uttalelser, at Kroken sykehjem må tas i bruk som en midlertidig løsning for å øke kapasiteten fram til nye Kvaløysletta sykehjem står ferdig.

På siste møte i kommunestyret ble spørsmålet også tatt opp av Høyres representant, Tor Arne Johansen Morskogen. Kommunedirektørens svarte at spørsmålet om gjenåpning utredes i administrasjonen, og at det vil bli tatt en beslutning om det i mai eller juni måned i år.

En begrunnelse eldrerådet ofte hører for ikke å gjenåpne Kroken sykehjem midlertidig, er at det arbeides med en venstredreining i omsorgstrappa, og dermed en mer hjemmebasert eldreomsorg der tidlig innsats, egenmestring og rehabilitering står helt sentral.

Eldrerådet er helt enig i at det er riktig med en slik dreining av tjenestetilbudet for å sikre en bærekraftig eldreomsorg. Men det tar tid. Foreløpig ser vi dessverre i liten grad særlig effekt av arbeidet med venstredreiningen, til tross for at man har snakka om det i ganske mange år.

Det er derfor viktig å finne gode midlertidige løsninger for de mange eldre som er, og vil bli rammet av mangelen på omsorgsplasser i kommunen. En midlertidig løsning kan være gjenåpning av Kroken sykehjem. Ansvaret for at det skal kunne skje snart har kommunestyret med lederen for helse- og velferdsutvalget i spissen.