Fiskerikriminalitet ødelegger konkurransekraften til dem som driver ærlig og redelig, og det undergraver ikke minst en bærekraftig forvaltning av de verdifulle fiskebestandene våre. Nå skal kraftigere tiltak iverksettes.

Første skritt er å innføre sporing og rapporteringskrav for alle fiskefartøy. Denne teknologien er tilgjengelig nå, og kravene rulles ut for kystflåten i løpet av 2022 og 2023.

Neste skritt er å få på plass nye krav til veiesystemer ved fiskemottakene. Et konkret forslag kommer på høring i løpet av våren.

Det langsiktige målet er at rapporteringen skal registreres og rapporteres automatisk ved hjelp av ny teknologi.

Når nye tiltak legges frem, blir det som regel debatt. Det er bra. Og det er sunt. Fiskarlaget og Kystfiskarlaget mener vi begynner i feil ende, at vi må begynne på land, for det er der de virkelige store utfordringene ligger.

Selvsagt skal det kontrolleres på land. Men, vi må også ha bedre dokumentasjon på hvem som fisker, hvor de fisker, hva de fisker og hvor mye de fisker.

Vi skal fortsatt ha fysisk kontroll, men vi kan ikke ha kontrollører på hver eneste kai langs kysten til enhver tid. Derfor må ressurskontrollen gjøres smartere. Ny teknologi og digitale verktøy vil på sikt gjøre ressurskontrollen enklere for alle parter.

Jeg mener de nye tiltakene vil tjene kystsamfunnene. Med VMS-sporing kan man kontrollere at fangsten faktisk fiskes av det fartøyet som har en fiskerettighet. Dette vet vi dessverre det jukses med i dag, og det rammer særlig de som fisker i åpen gruppe.

Bedre fiskerikontroll vil også styrke næringens omdømme, og muligheten for å opprettholde MSC-merking.

Jeg er glad for at økokrim også inntar en mer aktiv rolle på dette feltet blant annet gjennom en tipsløsning på nett der publikum kan kontakte politiet direkte ved mistanke om juks.

I tillegg til å styrke innsatsen på hjemmebane, fortsetter vi det internasjonale arbeidet på dette området gjennom Blue Justice-initiativet. Vi vil også styrke analyseenheten i Vardø og opprette et internasjonalt kompetansesenter for fartøysporing.

Norge er en stor og stolt fiskerinasjon. Jeg vil at vi skal være en pådriver og et forbilde for andre fiskerinasjoner. Da må også vi ta bedre vare på de verdifulle ressursene i havet. Gjør vi ikke det, vil det få store konsekvenser.

Det ligger mange muligheter i sjømatnæringa. Men ting må gå riktig for seg. Bare på den måten kan vi skape mer og inkludere flere. Og bare på den måten kan næringa bli mer bærekraftig.