Det foregår en kraftdebatt for tiden som ser ut til å ha snevret seg inn til å handle om reindrift og vindkraft. Det er synd. Denne debatten burde favne atskillig bredere.

Men jeg tror at de som ønsker vindkraften, er svært fornøyd med å snevre dette inn til en konflikt mellom samer og nordmenn. Det er det ikke. Nordmenn og samer bør ha et felles mål om å bevare disse naturområdene. Vi deler jo denne naturen. For det første er det ikke bare den samiske reindriften som «legger beslag» på arealet i utmark. Nordmenns kulturelle bruk av utmarka ved jakt, fiske og friluftsliv «legger beslag» på mye mer areal enn reindrifta.

Når jeg skriver «legger beslag» med gåseøyne er det fordi verken jakt, fiske, friluftsliv eller reindrift legger beslag på områdene. De bruker dem. Det betyr at de fortrenger ikke annen bruk, med unntak av industribruk. Vindparker derimot, bruker ikke bare området. De okkuperer dem og fortrenger all annen bruk. Det er den store forskjellen mellom reindrift og vindkraft. Reindrifta fortrenger ikke andre aktiviteter og bruk. De sameksisterer med annet bruk. Ingenting kan sameksistere med vindkraften. Området blir nærmest utilgjengelig for alt annet. Overtatt av utenlandske investeringsselskap som ikke har interesse for annet enn profitt. Som, nesten umerkelig, er i ferd med å okkupere stadig mer norsk jord.

Dette er den ene skylappen.

Den andre skylappen er den manglende evnen til å se alternativ kraftproduksjon. Det ligger et uforløst potensiale i sol, enøk og oppgradering av eksisterende vannkraft, med et svært konservativt anslag, på rundt 50 TWh. (Tall fra NVE og Multiconsult). Dette er med solceller montert på næringsbygg, boliger og uthus. Altså allerede utbygd areal.

Produksjon av 50 TWh med vindkraft vil, hvis man tar med en 10 km influenssone rundt anleggene, beslaglegge 116 000 kvadratkilometer. Altså mer enn det totale arealet i Nordland, Troms og Finnmark til sammen. Dette er ubebygde naturområder. Områder nordmenn og samer har en kulturell og juridisk bruksrett på; reindrifta gjennom urfolksrettigheter, og vi alle gjennom allemannsretten. Det er ikke bare et angrep på samisk kultur. Det er også et angrep på norsk kultur. En kultur vi liker å markedsføre oss med. Et sunt folkeslag som elsker jakt, fiske og friluftsliv i pakt med naturen.

Videre vil enøk og solenergi generere lokal aktivitet og verdiskapning. Lokale byggmestere får økt aktivitet og oppdrag ved enøk, og elektrobransjen får oppdrag med montering av solceller. Vil ikke det være bedre enn det vi ser nå med vindkraften? Der ⅔ av anleggene eies av utenlandske fond og investeringsselskaper, og stort sett alt overskudd sendes ut av Norge. Skal vi ofre vår natur og våre rekreasjonsområder for å sørge for at tyskere får mest mulig utgav sine pensjonsfond? Joda, det drypper kanskje litt på de lokale entreprenørene, men ikke i nærheten av den verdiskapningen vi kan få gjennom de tidligere nevnte tiltak.

Vil det koste mer? Ja, antageligvis. Men vil det koste oss mer enn det vindkraften koster oss i dag? I form av manglende lokal verdiskapning, naturtap og ikke minst strømstøtte?

Ved å satse på solkraft og enøk hjelper vi folk der de er. Det vil redusere strømregningen til våre innbyggere. Og ved å redusere strømregningen trenger vi mindre strømstøtte. Da kan man bruke de pengene til bedre støtteordninger til private husholdninger som etterisolerer og monterer solceller.

Vi er et rikt land. Vi trenger ikke å handle kraftproduksjon på salg og velge løsninger fra nederst hylle, som vindkraft er. Ikke bare er det en ustabil og lite effektiv energikilde. Det er også den aller mest arealkrevende formen for energiproduksjon.

Det er helt nødvendig å finne andre løsninger enn vindkraft. Den konflikten mellom kraft og natur vi ser i dag, er bare begynnelsen. Jo mer areal vindkraften okkuperer, jo større blir konfliktene. Og det vil ikke bare være en konflikt mellom reindrift og vindkraft. Det vil bli en konflikt mellom kapitalinteresser og retten til almenningen.

Dette handler ikke om vindkraft mot reindrift. Det handler om forskjellen mellom bruk og beslag. Reindrifta og friluftsaktiviteter bruker areal. Vindkraft okkuperer det.