På tirsdag og onsdag denne uken skrev iTromsø og Nordlys artikler om søknadsprosessen og gebyr knyttet til å føre opp en redskapsbod på 7,5 kvadratmeter i retning Kvaløyvågen i Tromsø kommune.

Søker opplevde at søknadsprosessen og gebyrene ikke stod i forhold til tiltaket. Det er forståelig, og vi er faktisk enig.

Plan- og bygningsloven forutsetter at man som søker skal kunne sette seg inn i et svært komplisert regelverk. Vi har full forståelse for at dette er krevende, og forsøker derfor å veilede så godt vi kan, slik at det blir enklere for privatpersoner å søke om byggetillatelse.

Denne konkrete saken viser også hvilke utfordringer man møter når man skal bygge i distriktet i Tromsø kommune.

Den aktuelle boden skulle føres opp på en etablert fritidsboligtomt som ligger 10 meter overfor fylkesvei. Høringsrunden viste at den ikke ville berøre noen interesser og kommunen godkjente søknaden.

En redskapsbod av denne størrelsen vil som utgangspunkt ikke være søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.

Årsaken til at det likevel er søknadspliktig, er at det kreves dispensasjon fra formålet i kommuneplanens arealdel og fra byggeforbudet i 100-metersbeltet i plan- og bygningsloven.

En stor del av distriktet i Tromsø er i kommuneplanen avsatt til LNFR-formål (landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift). I disse områdene er det kun tillatt å føre opp bygg som knytter seg til landbruk eller reindrift. For etablerte bolig- og fritidsboligtomter innebærer det i praksis et byggeforbud.

For de som har tomter som ligger nærmere enn 100 meter fra sjø, følger det også et byggeforbud av plan- og bygningsloven.

Dette medfører at man må søke om dispensasjon hver gang man skal bygge noe på tomten.

De som bor i distriktene får derfor ikke nyte godt av de forenklinger som er gjort i plan- og bygningsloven for mindre tiltak, og vi som jobber med byggesaker har stor forståelse for at dette oppleves som urimelig.

Nøkkelen til å gjøre noe med dette ligger i kommuneplanens arealdel som gjelder for disse områdene. Kommuneplanens arealdel skal nå gjennomgås, og det vil i den forbindelse være mulig å gjøre endringer på planen.

Det vil nok ikke være mulig å åpne for mer bygging overalt, da det er mange ulike hensyn som skal ivaretas. Men det finnes muligheter i arealformål og bestemmelser som vil kunne gjøre det litt enklere å bygge i distriktet.

Tromsø kommune ved byggesak får ofte tilbakemelding fra innbyggere som opplever at det svært vanskelig å bygge i distriktet. Vi håper at vi gjennom arbeidet med kommuneplanen kan gjøre det litt enklere.