Gå til sidens hovedinnhold

Kommunekassen er tom

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nylig har administrasjonen i Tromsø kommune sendt ut forslag til Handlingsprogram 2021-2024. Innholdet er preget av kommunens svært alvorlige situasjon og er således dyster lesning. Til tross for en skakkjørt kommuneøkonomi, har administrasjonen forsøkt å foreslå en vei ut av uføret. Ingen lett jobb, men tvingende nødvendig. Kort oppsummert leverer de en plan som skal gi handlingsrom og bærekraft på sikt. De har vært nødt til å foreta noen svært viktige prioriteringer. I hovedtrekk innebærer dette å skyve på en del investeringer. Administrasjonen har vært realistisk og unngått for tunge investeringer som ville ha «knekt nakken» på kommunen om de ble igangsatt i denne perioden. Primæroppgaven kommer tydelig frem ved at administrasjonen forslår ulike tiltak for å UNNGÅ ROBEK.

I planen beskrives den økonomiske situasjonen i Tromsø kommune slik: «Kommunen er i en svært alvorlig økonomisk situasjon. Driftsresultatet var negativt både i 2018 og 2019. Alle frie fondsmidler er brukt opp. Utgiftene er større enn og har vokst seg mer enn inntektene de siste årene. Likviditeten er tidvis hardt presset. Lånegjelden er høy, og var ved utgangen av 2019 på 5,5 milliarder kroner eller 90% av driftsinntektene. Økningen i lånegjeld gjør at vi bruker en større andel av inntektene på å betale renter og avdrag. Konsekvensene er mindre midler tilgjengelig til drift og store innsparingskrav på driften.»

Videre står det: «I 2019 ble det et regnskapsmessig merforbruk på 56,6 millioner kroner eller 0,9% av driftsinntektene. Dette merforbruket må dekkes inn innen to år, og kommunestyret har vedtatt inndekning med likt beløp i 2020 og 2021 (28,3 millioner årlig). Dersom inndekningen ikke gjøres på to år, vil kommunen meldes inn i ROBEK.»

Kjære godtfolk! Dette må vi alle ta inn over oss. Vi har ikke rygg til å gyve løs på nye tunge investeringer i kommende periode. Det er å holde innbyggerne for narr og love nye flotte skolebygg nå. Nå må politikerne først og fremst samles om en bærekraftig drift og forvaltning av kommunen. Handlingsplanen tar ikke bort noen investeringer, men utsetter dette til neste planperiode når vi forhåpentligvis har laget handlingsrom til dette.

Til tross for den alvorlige situasjonen finnes det likevel lys i tunellen i forslaget til handlingsplan for enkelte målgrupper. Dette er flott og i tråd med god FrP-politikk.

I planen sies det: «I investeringsbudsjettet for 2021- 2024 er omsorgsboliger høyt prioritert. Tromsø kommune har stor mangel på omsorgsboliger til flere målgrupper - innbyggere med utfordringer knyttet til psykisk helse og rus, økonomisk og sosialt vanskeligstilte innbyggere, innbyggere med psykisk utviklingshemming, og eldre innbyggere med somatiske utfordringer. Tromsø kommune skal legge til rette for at alle innbyggere kan mestre eget liv og bo hjemme i egen bolig hele livet».

FrP støtter dette. Vi tar realitetene innover oss, hvor hovedmålet er en bærekraftig og sunn kommuneøkonomi. Dette gikk vi til valg på. Vår primæroppgave er å bedre det økonomiske utgangspunktet til kommunen. Vi lovet ingen store investeringer i perioden, men sa og sier fremdeles at de lovpålagte oppgavene er de vi skal sørge for. Situasjonen er prekær og vi må alle bidra til at vi kan snu det økonomiske uføret kommunen har havnet i. Vårt partiprogram sier at istedenfor å utløse nye tunge investeringer som kommunen ikke har «rygg til å bære», foreslår vi at vi heller tar vare på våre eksisterende bygg. Handlingsplanen gir oss rom til dette. Det er foreslått betydelige summer for at vi kan ta vare på bygg vi drifter i noen år til.

Dette har administrasjonen funnet plass for i en særdeles vanskelig økonomisk situasjon. Vi så dette komme, og vi kan ikke investere over evne grunnet den gjeldsbelastningen kommunen nå har.

Videre står det å lese i Handlingsplanen: «Kommunedirektøren er svært opptatt av å ha et forsvarlig og bærekraftig investeringsnivå. De siste års økning i lånegjelden kan ikke fortsette. I forslag til handlingsprogram er det derfor lagt opp til et investeringsnivå som ikke øker lånegjelden. Det er gjort tøffe prioriteringer for å holde et slikt investeringsnivå. Det er mange tiltak som det ikke er rom for innenfor rammene som er satt».

Dette må alle politiske partier ta inn over seg. Vi i FrP registrerer at virkelighetsoppfatningen i Ap, SV, Sp og MDG synes å være totalt fraværende. Det er dette som er «ståa» nå, og som alle våre innbyggere har krav på å få vite. Det er imidlertid gledelig at administrasjonen i Tromsø kommune deler FrP sine bekymringer og i større grad imøtekommer FrP sitt alternative forslag til kommunebudsjett.

Langsiktig tenkning er en forutsetning for god kommunal styring. Befolkningsutviklingen i kommunen er et viktig parameter i denne sammenheng. Alle piler peker i retning av svakere vekst i folketallet, samt en demografisk utvikling som krever tilpasning og konsolidering. Prognosene fra SSB tilsier en årlig vekst på 300-400 innbyggere. Det som er bekymringsfullt er at prognosen viser en betydelig nedgang i antall fødte og antall barn i barnehagealder. Antall barn i grunnskolealder vil også gå markant ned de neste årene. Innenfor de eldste aldersgruppene forventes en kraftig vekst; 14 % økning i aldersgruppen 67-79 år, og 28 % i aldersgruppen 80-89 år. Disse utviklingstrekkene treffer oss allerede i kommende handlingsplanperiode 2021-2024!

Handlingsplanen sier: «Antall innbyggere og alderssammensetning har vesentlig betydning for både inntektene og utgiftene til kommunen. Nedgang i antall innbyggere 0-5 år og 6-15 år vil bety at behovet for barnehage- og skoletjenester vil reduseres. Økning i antall innbyggere over 67 år gir økt behov for helse- og omsorgstjenester.»

Dette forteller oss at prioriteringene i perioden er rett. Helse- og omsorgsporteføljen må ivaretas og det har man funnet plass til. Slik situasjonen er nå i kommunen, så er det ikke mye handlingsrom. Det som satses i perioden på helse og omsorg, er i tråd med vårt partiprogram. Vi vil kjempe for en god helse- og omsorgstjeneste i kommunen. Når det gjelder våre bygg i kommunen sier FrP: «Jobbe for bedre vedlikehold av skolebygg» (2019-2023).

Avslutningsvis peker administrasjonen på direkte kutt i årsverk innenfor kultur. Kutt i administrative stillinger er noe FrP har vært tilhenger av lenge. Vi har gang på gang kommet med forslag som skal ta ned mengden av ansatte som vi mener ikke er bærekraftig. Tidligere har vi kommet med konkrete forslag om hvordan dette kan løses. Det interessante her er at administrasjonen direkte varsler hvor mange årsverk som må bort innenfor kultursegmentet. Dette mener vi også det er rom for å gjøre i de andre avdelingene. Slik kan vi dimensjonere kommunens drift og trygge de lovpålagte oppgavene.

FrPs alternative budsjett som presenteres i desember kommer ikke med lovnader om nye store investeringer denne perioden. Vi kommer heller til å utfordre på og redusere pengebruken ytterligere. Ikke for at vi synes det er gøy, men for at dette er nødvendig. Det er på høy tid at noen tar ansvar. Vår politikk har mål om en bærekraftig økonomi. En bærekraftig økonomi skaper handlingsrom. Handlingsrommet gir oss muligheter for å realisere og gjennomføre prosjekter på en trygg og god måte.


Kommentarer til denne saken