Låneordningen som skulle hjelpe vanskeligstilte med å skaffe bolig har blitt en skandale i Kvænangen kommune i Nord-Troms.

Ordningen med startlån har blitt brukt til å gi fordeler til noen få personer gjennom flere år. Folk med hus, biler og hytte fikk låne «billige penger» til refinansiering av dyrere banklån. Flere vanskeligstilte fikk avslag.

Kontrollutvalget engasjerte KomRev NORD til å gå gjennom praktiseringen av utlånsordningen. Konklusjonen til revisorene var at ordningen hadde vært systematisk misbrukt over flere år.

Kommunedirektøren engasjerte et advokatfirma til å gå gjennom funnene. Advokat Hanne Elise Skare konkluderte med at politiet burde kobles inn.

Kommunens advokat ville politianmelde ansatte for mulig grov korrupsjon og økonomisk utroskap, men kommunestyret sa nei. Nå går politiets påtaleenhet inn på eget initiativ for å undersøke om det er begått straffbare handlinger i tilknytning til utlånene.

Dette føyer seg inn i rekken av uheldige saker i Kvænangen de siste årene, blant annet mottak av flyktninger, avvikling av valg og behandling av byggesaker.

Det vi er vitne til i Kvænangen, er et kommunal sammenbrudd, med gjennomgående mangel på kompetanse og svikt både politisk og administrativt.

Mangel på faglighet fører til grov uryddighet, mens rettstatens prinsipper skyves til side. Samtidig er tendensen at kommunestyret lukker møtene for innsyn når noe blir vanskelig. Det fører med seg et underskudd på demokrati.

Ordfører Erik Losnegaard Mevik (Ap) har et betydelig ansvar for situasjonen, mye av det har skjedd på hans vakt siden han tiltrådte i 2015.

Det er små forhold som kan utgjøre en fare hvis forholdene er for tette. Da risikerer man at en liten kommunalpolitisk og administrativ elite fikser ting for seg selv uten at partiskillelinjer betyr ikke så mye.

Det taler sitt eget språk når en advokat anbefaler etterforskning og politianmeldelse, men de som selv er involverte i saken, sier nei. Det tyder på at de selv ikke tror de har gjort noe galt.

Kvænangen burde ikke få lov å fortsette som egen kommune. Men siden dette er Støre-regjeringens drømmekommune og alle endringer av grenser er basert på «frivillighet», foreslår vi følgende løsning:

Innbyggerne i Kvænangen bør forlange å bli slått sammen med en av nabokommunene, Nordreisa eller Alta, for å redde seg selv fra et vanstyre som har blitt en ond sirkel.