Gå til sidens hovedinnhold

Klimasøksmålet: Folkestyret seira i høyesterett

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Høyesteretts dom i klimarettssaka er godt nytt for folkestyret. Det er en enstemmig Høyesterett som har slått fast at olje- og energipolitikken er Stortingets ansvar. Og ikke noe som våre domstoler skal overprøve.

Høyesterett skriver følgende om dette (avsnitt 141) i dommen:

«På den eine sida tilseier openberre rettsstatsomsyn at domstolane skal kunne setja grenser også for eit politisk fleirtal når det er tale om å verne grunnlovfesta verdiar. På hi sida inneber avgjerder i saker om grunnleggjande miljøspørsmål ofte politiske avvegingar og breiare prioriteringar. Demokratiomsyn talar difor for at slike avgjerder blir tekne av folkevalde organ, og ikkje av domstolane.»

Høyesterett har i tillegg slått fast at terskelen for å overprøve Stortingets vedtak er svært høg:

«På denne bakgrunnen må Grunnlova § 112, når Stortinget har handsama ei sak, etter mi meining forståast som ein tryggingsventil. For at domstolane skal kunne setja til side eit lovvedtak av Stortinget, må Stortinget grovt ha sett til side pliktene sine etter § 112 tredje ledd. Dette same må gjelde ved andre stortingsvedtak og vedtak som Stortinget har samtykt til. Terskelen er fylgjeleg svært høg. (Avsnitt 142)

Det er antidemokratiske krefter i Norge som har tatt til orde for at når det kommer til natur, miljø og klima, er ikke våre folkevalgte myndigheter de rette til å bestemme. For de tør angivelig ikke å vedta de tiltak som er nødvendige. I stedet har de fabulert om at «råd» av kloke personer skal gis myndighet på bekostning av de folkevalgte. Økofascisme er et dekkende ord for å beskrive denne type holdninger.

Det er samme type synspunkter som har funnet seg i trygg havn i organisasjonen Motvind. Lovlig fatta vedtak fnyser man bare av der i gården. For når vindkraftmotstanderne har sett lyset, er demokratiet bare en klamp om foten.

Jeg skjønner at både Greenpeace og Natur og Ungdom er skuffa over dommen i Høyesterett. Men de har knapt noe grunnlag for sine påstander om at «Høyesterett har sviktet fullstendig» og at «Høyesterett svikter dagens unge».

Høyesterett har sørga for å stå vakt om folkestyret. Det skal både unge og gamle være svært takknemlig for.

Kommentarer til denne saken