Det våte været har fått konsekvenser i landsdelen.

På Malangshalvøya måtte fylkesveg 7892 mellom Forøya og Andsnes stenges etter at et jordras gikk tvers over veien. I Kroken i Tromsø gikk det et 80 meter langt jordras også.

Raset gikk i populært turområde. I nærheten er det planlagt at det skal bygges boligblokker.

Tidligere i år har vi sett at broa i Badderen ble tatt av en flom, ett år etter at en annen bro ble ødelagt av den samme elva.

Selv om jordras og flom ikke er uvanlige hendelser, er det også hendelser som øker i hyppighet på grunn av klimaendringer. Dette blir en utfordring for kommunenes beredskapsplaner.

Kun et mindretall av norske kommuner har gjort en systematisk kartlegging av klimatilpasningstiltak som passer deres lokale risikobilde, melder Røde Kors.

Tromsø kommune har blant annet vedtatt en relevant kommunedelplan, som blant annet omhandler overvann, så sent som i april i år.

Det er et av mange tiltak som kan være aktuelle å gjøre med tanke på fremtidige klimatilpasninger. Men tiltaksmengden kan vise seg å bli omfattende, og staten er på etterskudd med strategier som kan omfatte dem.

Støre-regjeringen meldte i februar at de ville starte arbeidet med en ny strategi for klimatilpasning, i form av en stortingsmelding. Lite har skjedd i saken foreløpig.

I mars i år kom Riksrevisjonen med sin vurdering: "I lys av de betydelige konsekvensene klimaendringene vil ha, vurderer Riksrevisjonen det som alvorlig at myndighetene ikke har sikret seg tilstrekkelig oversikt og iverksatt nødvendige tiltak for å sikre eksisterende bebyggelse og infrastruktur."

"Når kritiske områder ikke er godt nok kartlagt", skriver Riksrevisjonen, "kan dette føre til at utbygging skjer i områder med naturfare. Samlet sett er det Riksrevisjonens vurdering at kartleggingene ikke er tilstrekkelige for å møte et klima i endring. Dette handler i ytterste konsekvens om innbyggernes sikkerhet. Riksrevisjonen anser dette som alvorlig."

Det er avgjørende at tiltakene er fleksible og følger lokale forhold og geografiske begrensninger. Men til syvende og sist er klimaberedskap i kommunene et spørsmål om økonomi og overordnede rammebetingelser.

Det er på tide at Klima- og miljødepartementet får fortgang i denne saken.