Vi er akkurat i gang med et nytt barnehage- og skoleår. Barna våre skal i gang med neste steg på sin ferd gjennom barnehage- og utdanningssystemet. Vi er mange voksne skal følge dem på denne veien. De fleste av oss i rollen som foreldre eller familie. Noen av oss som profesjonelle omsorgsgivere. Andre som trenere og fritidsledere, og i andre roller som voksne. Det vi har til felles, er at fremtida vår ligger hos dagens barn og unge.

I Tromsø kommune går det 4000 barn i barnehage og 8200 barn grunnskolen. Det er 12 200 ulike barn, med like mange ulike drømmer og ønsker for framtida. 12 200 ulike barn, med mange ulike talenter, egenskaper, ferdigheter og forutsetninger. Mangfoldet vi finner blant barna i kommunen vår lover godt for fremtida. Vi trenger mangfold i et rikt og produktivt samfunn. Vi har mange roller, oppgaver og funksjoner som skal fylles. Alle er like viktig for at samfunnsmaskineriet skal gå jevnt og godt. Alle har de rett til å ha det trygt og godt.

Hvem bestemmer hva som er trygt og godt?

Barnehagen og skolen har fått en særlig viktig oppgave i å romme alle disse barn og unge. Det skal være plass til alle sammen i et trygt og godt fellesskap, og det rommet må vi sørge for. Alle skal oppleve å få høre til og få delta i et inkluderende miljø med jevnaldrende. Alle barna har gjennom Barnehageloven og Opplæringsloven fått en individuell rett til å ha det trygt og godt i sin barnehage eller skole. De har fått en stemme som gir dem rett til å si ifra, bli hørt og tatt på alvor når de opplever at det ikke er trygt og godt i sin barnehage- eller skolehverdag. De har selv fått retten til å definere hva de opplever som utrygt eller vanskelig. Ingen andre har anledning til å bestemme det for dem, eller avvise den opplevelsen de har.

Vi som jobber i barnehagen og skolen skal lytte med alle sansene våre etter barn som sier ifra. Vi har plikt til å følge nøye med, være nysgjerrig og passe på at alle har det trygt og godt. Noen barn sier ifra om at det er vanskelig gjennom atferd og handlinger. Også da skal de lyttes til og tas på alvor. Vi må forstå at atferd også er et språk for å uttrykke følelser og opplevelser på. Barn som forteller oss at de har det vanskelig gjennom handlinger som utfordrer oss, trenger ikke at vi dømmer og retter pekefingeren. De trenger at vi åpner ørene og hjertet for dem, og viser dem at vi er der for dem og ønsker dem godt.

Hva forteller barna i Tromsø kommune?

Når vi lytter til det barna i Tromsø kommune forteller oss, må vi erkjenne at vi har barn her som ikke har det trygt og godt i sin barnehage- eller skolehverdag. Vi vet at vi har barn som gruer seg til å starte på et nytt år etter sommerferien. Vi har barn som opplever utenforskap, utrygghet, krenkelser og mobbing. Utenforskap kan bety at man aktivt blir holdt aktiv på utsiden av fellesskapet. Det kan også bety å ikke få til å delta i lek eller andre aktiviteter, eller å føle at man ikke har en verdifull plass i gruppa man tilhører. Noen er redd for at de voksne ikke liker dem, og andre er redd for at de ikke er gode nok. Noen gruer seg til hverdager preget av forventninger og krav som de ikke klarer å leve opp til. Vi vet at vi har foreldre som opplever å ikke bli hørt, eller som ikke tør å ta opp problemer med sin barnehage eller skole. Vi vet at vi har fortvilte foreldre som hver dag må sende sine barn til barnehagen eller skolen, selv om de klager på hodepine og magevondt.

Å bli utsatt for utenforskap, gjentakende krenkelser og mobbing utgjør en stor risiko for liv og helse. Vi kjenner til skadevirkningene det kan ha, og konsekvensene det kan få for voksenlivet. Vårt mål er å skape trygge og gode voksne, som finner sin plass i fellesskapet og samfunnet. Det forutsetter at barna og ungdommen får oppleve å tilhøre et inkluderende og romslig fellesskap gjennom oppveksten i barnehagen, skolen og nærmiljøet.

Hva kan barn og foreldre i Tromsø kommune forvente av oss?

Barnehagen og skolen skal jobbe for å fremme fellesskapet, og for at alle får en reell mulighet til være en del av, og høre til. Å erkjenne at vi har barn hos oss som opplever det motsatte gjør vondt. Men det er nødvendig. Det er det som gjør oss i stand til å handle. Avdeling for oppvekst, utdanning og kultur i Tromsø kommune, har besluttet at vi skal rette et enda større fokus på arbeidet med å fremme trygge og gode barnehage- og skolemiljø i Tromsø kommune. Vi skal jobbe aktivt for at barn og unge i Tromsø kommune skal oppleve å bli sett, hørt og tatt på alvor. De skal bli lyttet til når de forteller oss at de ikke opplever å ha det trygt og godt i sitt oppvekstmiljø.

Vi som jobber i barnehagen og skolen, skal ha en profesjonell voksenrolle. Vi skal kunne ta imot alle barn og foreldre med varme og omsorg. Vi har et særlig ansvar for å gi god støtte og omsorg til de barna som bærer med seg større sårbarhet enn andre, og som trenger ekstra omsorg. Som pappa og mamma skal du kunne være trygg på å bli møtt med åpenhet og raushet. Det skal føles trygt å ta kontakt med din barnehage og skole. Du skal være trygg på at du blir tatt på alvor når du tar opp bekymringer eller utfordringer, og på at du blir invitert med i dialogen om ditt barns hverdag i barnehagen eller skolen. Du skal kunne være trygg på at du får den informasjonen du trenger om ditt barn i barnehagen eller på skolen. Og du skal være trygg på at vi gjør noe, dersom noe uønsket skulle skje.

Hvordan skal vi rette et større fokus på arbeidet med å fremme trygge og gode miljø i våre barnehager og skoler?

Fra dette skoleåret vil ta i bruk en modell som vi har utviklet i et samarbeid mellom mobbeombudet i Troms og Finnmark, Jon Halvdan Lenning, og Tromsø kommune. Denne modellen har vi kalt for Omni-modellen. Den skal hjelpe oss til å forstå hvordan vi kan forebygge mobbing og krenkelser, gjennom et langsiktig, helhetlig og systematisk arbeid, slik som Opplæringsloven og Barnehageloven krever av oss. Omni betyr altomfattende, og brukes om noe som gjelder alt eller alle. Navnet symboliserer det helhetlige perspektivet vi må ta, når vi jobber for å forebygge mobbing og andre krenkelser. Vi må tenke helhetlig og langsiktig, og jobbe systematisk mot målet om å oppfylle hver enkeltes rett til å ha det trygt og godt. Mobbing og andre krenkelser forebygges best gjennom å fremme trygge, gode og romslige miljø i barnehagen og skolen. Den skal hjelpe oss til å se de tidligste tegnene på at miljøet er i en uønsket utvikling. Den skal hjelpe oss til å gripe inn og gjøre de riktige tiltakene til riktig tid. Den skal hjelpe oss til å bli trygg i rollen som profesjonelle voksne og profesjonelle omsorgsgivere. Den skal også hjelpe oss til å skape en forståelsesramme til felles bruk mellom oss som profesjonelle, og dere som foreldre. Vi må jobbe sammen for å nå målene om at det skal være trygt og godt for alle. Som profesjonelle voksne, har vi ansvar for å invitere til dialog og samarbeid. Vi har ansvar for å gi dere den kunnskapen og informasjonen dere trenger for å ta deres del av jobben.

Innføringen av modellen skal vare i tre år og arbeidet vil det første året bli koordinert og ledet av en egen Omni-veileder. Arbeidet vil være en viktig del av kavitetsutviklingsarbeidet i Tromsø kommune innen avdelingene oppvekst, utdanning og kultur.

I dette arbeidet er du, som pappa eller mamma til barn i Tromsøbarnehagen og Tromsøskolen, vår viktigste samarbeidspartner. Et gammelt ordtak sier at det kreves en hel landsby for å oppdra et barn. Vi er denne landsbyen sammen, og barna våre trenger at vi jobber sammen, for hver og en av dem.

Hva gjør jeg dersom jeg er bekymret for hvordan mitt barn har det?

Er det slik at du er pappa eller mamma til et av disse barna som nå møter det nye barnehage- eller skoleåret med daglig vondt i magen eller hodet, som gruer seg eller uttrykker at de ikke har det trygt og godt? Da må du ta kontakt med din barnehage eller skole og fortelle at du er bekymret. Det er barnets opplevelser som avgjør om retten til et trygt og godt barnehage- eller skolemiljø er oppfylt eller ikke. Du trenger ikke være redd for om barnet ditt har det vanskelig nok. Ofte kan små handlinger og tiltak gjøre store forskjeller. Dialog og gjensidig informasjon er blant våre viktigste verktøy i arbeidet for å oppfylle hver enkelts rett til å ha det trygt og godt. Lav terskel for kontakt mellom barnehagen eller skolen og hjemmet er et annet. Det bidrar til å gjøre oss i stand til å handle på tidligst mulige tidspunkt. Ofte er det du som pappa eller mamma som ser de aller første tegnene på at noe er galt. Det er som oftest du som kjenner barnet best, og du som er barnets viktigste støttespiller. Trenger du mer informasjon om hva du kan gjøre når du er bekymret, kan vi anbefale deg nettstedet www.nullmobbing.no. Det er en informasjonsside fra Utdanningsdirektoratet som gir deg råd og informasjon om rettigheter og hva du kan gjøre.

Blir du med på laget?

Vi har satt oss tydelige mål for fremtiden. Vi har laget en plan for hvordan vi skal nå disse målene og vi har vedtatt at vi skal prioritere disse i vårt kvalitetsutviklingsarbeid de tre neste årene. Vi har satt av ressurser og er i gang med arbeidet. Barn og unge trenger at også du er med på laget- blir du med?