For første gang viser en meningsmåling at Rødt får direktemandat i Nordland. Hver stemme til Rødt, slik at vi sprenger sperregrensen vil styrke opposisjonen mot EØS-avtalen på Stortinget kraftig, og presset på en ny regjering vil øke. Et minimum som krav er at Fellesforbundets vedtak om å utrede alternativer til EØS-avtalen følges opp, men målet må være å erstatte EØS-avtalen med en handelsavtale.

EØS-avtalen ble innført i 1994 og har gitt Norge, Island og Liechtenstein tilgang til EUs indre marked med like konkurransevilkår og like regler. Gjennom dette er flere tusen EU-direktiver implementert i norsk lov. Flere direktiver og forordninger er politisk kontroversielle. Det gjelder blant annet direktiver som omhandler tilknytning til EUs energimarked og felles jernbanepolitikk. Med ACER vil EU avgjøre norsk energipolitikk. Energisikkerhet er avgjørende for ethvert samfunn, og Rødt ønsker nasjonal politisk kontroll over kraftverk og distribusjon. Rødt sier nei til bygging av nye kraftkabler, og ja til å trekke Norge ut av EUs energibyrå Acer.

Rødt går i front mot den planlagte kraftkabelen North Connect, som skal eksportere norsk strøm til Europa. Når Norge kobler seg på de sør-europeiske kraftprisene gjennom nye kraftkabler, havner industrien i faresonen. Rødt prioriterer at fastlandsindustrien skal gis forrang på krafta, framfor eksport og framfor å bruke krafta til elektrifisering av sokkelen.

I EØS-avtalens Artikkel 19 sies det at Norge og EU skal gjennomgå handelen med landbruksvarer annethvert år. Målet er en gradvis liberalisering, til gjensidig fordel, heter det i bestemmelsen. Et gapende norsk handelsunderskudd viser at denne liberaliseringen har fungert ensidig til EUs fordel.

EU og EØS bygger på de såkalte fire frihetene: fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft. Dette er frihet på kapitalens premisser. Det har blant annet gjort det lukrativt for spekulative arbeidsgivere å importere billig arbeidskraft til Norge som utnyttes og må jobbe for langt dårligere lønn og arbeidsvilkår enn det som er vanlig i de respektive bransjene.

Sammen med bygging av solidaritet og kampkraft hos arbeiderne, er kampen mot EUs fire friheter avgjørende for å stanse angrepet på opparbeida faglige rettigheter. Rødt ønsker i utgangspunktet alle som vil jobbe i Norge velkommen, og krever at alle skal tilsettes på norske lønns- og arbeidsvilkår. Vi ønsker ikke et arbeidsliv med et A- og B-lag der det er lønnsomt å utnytte arbeidsinnvandrere, slik EØS-avtalen legger til rette for. Avtalen gjør arbeidet mot sosial dumping vanskeligere, fordi mange av tiltakene mot sosial dumping regnes som «konkurransevridende» og dermed i strid med den frie etableringsretten.

Rødt har fått Stortinget til å utrede hvordan Norge kan si opp EØS-direktiver. Utredningen vil ligge klar til bruk etter valget 13.september. EØS-avtalen har ingen klausul om angrerett, og det finnes heller ikke noen presedens for at medlemmer av avtalen går ut av forordninger og direktiver som de allerede har sluttet seg til. -Samtidig er det ingenting i avtalen som sier at det ikke er mulig. Derfor har Rødt bedt om en utredning av hvordan en regjering må gå frem dersom Stortinget vedtar at Norge skal gå ut av ett eller flere direktiver.

EØS-tilhengerne skremmer med at Norge kommer til å miste markedsadgang i Europa og at vi ikke vil få solgt varene våre. Det samme sa de ville skje hvis Norge stemte nei til EU i forrige folkeavstemming. Det de glemmer er at Norge har en gjeldende frihandelsavtale med EU fra 1973, som sikrer tollfri adgang for industrivarer til EU. Norge med i WTO (Verdens handelsorganisasjon) som forbyr handelshindrende tiltak mellom blokkene.

Norge har inngått en frihandelsavtale med Storbritannia. Denne sikrer at «Norge får de samme vilkårene som EU» dvs. toll og veterinære krav. På samme måte som at England kom godt ut av å gå ut av EU, kan Norge komme godt ut av å gå ut av EØS og å slippe den tvangstrøya for Norge som EØS utgjør. Ved å stemme Geir Jørgensen inn på Stortinget får Nordland en klar og tydelig stemme i kampen for å erstatte EØS-avtalen med en handelsavtale.